Ebelik Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Netlessfobi Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 461 / PDF İndirme: 150

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7474646

Anahtar Kelimeler:

Dijital bağımlılık, netlessfobi, sosyal medya, ebelik, öğrenci

Özet

Bu çalışma ebe adaylarının netlessfobi, dijital bağımlılık düzeylerini ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla yürütüldü. Tanımlayıcı ve korelasyonel desendeki araştırmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinin Ebelik bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 272 öğrenci oluşturdu (Katılım oranı: %83). Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Dijital Bağımlılık Ölçeği (DBÖ)”, “Fırat Netlessfobi Ölçeği (FNÖ)” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U, ANOVA, Kruskal Wallis Testi kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20,55±1,69 olduğu tespit edildi. Öğrencilerin günlük telefonda geçirdikleri süre 3,92±1,5 saat olarak belirlenirken sosyal medya kullanma sürelerinin2,71±1,5 saat olduğu saptandı. Katılımcıların %57’sinin uyumadan önce telefonları ile zaman geçirdikleri, ve %21’inin 5 ve üzeri sayıda sosyal medya hesabı olduğu belirlendi. En çok kullanılan sosyal medya hesabı fotoğraf paylaşma uygulaması (%90,4) olduğu saptandı. Öğrencilerin Dijital Bağımlılık ölçeği toplam puanları 53,77±15,74 ve Fırat Netlessfobi Ölçeği toplam puanı 31,43±10,69 olarak tespit edildi. Uyumadan önce ve sabahları akıllı telefon ile zaman geçirme, derste telefonla ilgilenme, aile ve arkadaşlarla vakit geçirirken sosyal medyayı kontrol etme, fast food ve paketli gıda tüketme gibi farklı değişkenlerin DBÖ ile FNÖ puan ortalamalarını anlamlı olarak farklılaştırdığı saptandı. DBÖ ve FNÖ arasında pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edildi. Ebelik öğrencilerinin dijital bağımlılık ve netlessfobi düzeylerinin orta seviyede olduğu saptandı. Dijital bağımlılık arttıkça internetsiz kalma korkusunun arttığı tespit edildi.

Referanslar

Arı, F. (2022). İnternet bağımlılığının sonrası: Netlessfobi ve sanallaşan kimlik . Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 85-96 .

Arslan, A. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Sivas ili örneği. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 63-80 .

Arslan, A. (2020). Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 4 (7), 27-41. DOI: 10.31458/iejes.600483

Arslan, A., & Bardakçı, S. (2020). Üniversite öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerinin iletişim becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(20), 36-70.

Avşar, G. (2020). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ve fiziksel aktiviteye katılım düzeylerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı.

Can, S. (2018). Ergenlerin akademik erteleme davranışları, internet bağımlılığı ve temel psikolojik ihtiyaçları: bir model önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.

Çırak, M. (2021). Üniversite öğrencilerinde nomofobi: Dijital bağımlılık, sosyal bağlılık ve yaşam doyumunun rolü. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çırak, N. S., Başer, V. G., Erol, O., Sevli, O., & Ulutaş, A. (2021). Öğretmen adaylarının akıllı telefon kullanım durumlarının incelenmesi. Researchgate.

Erdem, H., Kalkın, G., Türen, U., & Deniz, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde mobil telefon yoksunluğu korkusunun (nomofobi) akademik başarıya etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Derg, 21(3):923–36.

Eskin Bacaksiz, F., Tuna, R., & Alan, H. (2022). Nomophobia, netlessphobia, and fear of missing out in nursing students: A cross-sectional study in distance education. Nurse education today, 118, 105523. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105523.

Hendekci, A., & Aydın Avcı, İ. (2020). Adölesanlarda internet bağımlılığı ile beslenme egzersiz davranışları arasındaki ilişki. Ankara Medical Journal, 20(2), 315-326.

Kanbay, Y., Fırat, M., Akçam, A., Çınar, S., & Özbay, Ö. (2021). Development of Fırat Netlessphobia Scale and investigation of its psychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12924

Kesici, A., & Tunç, N. F. (2018). The development of the Digital Addiction Scale for the university students: Reliability and validity study. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 91-98.

Kırık, A. M. (2020). Nomofobi, netlessfobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu: Sporcu genç yetişkinler üzerine bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 338.

King, A. L. S., Valença, A. M., Silva, A. C. O., Baczynski, T., Carvalho, M. R., & Nardi, A.E. (2013). Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Comput Human Behav, 29(1):140–4.

Oral, B., Şimşek, A., Yıldız, O., Ural, A. Z., Aras, E. B., Aslıtürk, H., & Çöl, M. (2021). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencilerinde Sosyal Ortamlardaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(4), 613-620.

Taş, İ. (2018). Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikolojik belirtilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Topçuoğlu, A., & Kuruçay, H. İ. (2022). Pandemi gençlerinde ekran ve internet kullanımı. Book of full text, 47.

Tutgun-Ünal, A. (2019). İletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi: Üsküdar Üniversitesi örneği. Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, (2), 49-80.

Yıldırım, M. S. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığının obezite ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, S., & Kişioğlu, A. N. (2018). Teknolojinin getirdiği yeni hastalıklar: nomofobi, netlessfobi, FoMO. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4): 473-480.

Yıldız, K., Kurnaz, D. & Kırık, A. M. (2020). Nomofobi, netlessfobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu: sporcu genç yetişkinler üzerine bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TBMM 100. Yıl Özel Sayısı, 321-338 . DOI:10.18026/cbayarsos.669601.

İndir

Yayınlanmış

25.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Kartal, Y. A., & Bulut, A. (2022). Ebelik Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık ve Netlessfobi Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(25), 60–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.7474646

Sayı

Bölüm

Makaleler