4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Ni(II), Cu(II) VE Cd(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Özet Görüntüleme: 38 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

  • Halil İLKİMEN Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
  • Sabiha Gözde SALÜN Yüksek Lisans Öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Birsel İLKİMEN Yüksek Lisans Öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Cengiz YENİKAYA Prof. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.349

Anahtar Kelimeler:

4-Kloro-3-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon

Özet

Bu çalışmada, 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin (H34Cl3sba) Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal kompleksleri (Ni4Cl3sba, Cu4Cl3sba ve Cd4Cl3sba) sentezlenmiştir. Geçiş metal komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, FT-IR, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalışmalar ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS sonuçları, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde asit:metal oranı 2:1 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin FT-IR spektrumlarına incelendiğinde gözlenmesi gereken gerilme ve titreşim bandları spektrumlarda gözlenmiştir. Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalışmalarında metal iyonlarının Ni4Cl3sba kompleksinde d8 {Ni(II)}, Cu4Cl3sba kompleksinde d9 {Cu(II)} ve Cd4Cl3sba kompleksinde d10 {Cd(II)} şeklinde olduğu bulunmuştur. İletkenlik ölçümleri sonucunda tüm komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal komplekslerinin yapıları Ni4Cl3sba ve Cu4Cl3sba kompleksleri için düzgün dört yüzlü ve Cd4Cl3sba kompleksi için oktahedral olduğu gözlenmiştir. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin Na, K ve Fe(III) kompleksleri ile herbisit koruyucu, antibakteriyel, diüretik radyoprotektif aktivite, antiviral ve enzim inhibitörü gibi özellikleri literatürde bulunmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

17.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

İLKİMEN, H., SALÜN, S. G., İLKİMEN, B., & YENİKAYA, C. (2021). 4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Ni(II), Cu(II) VE Cd(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 220–226. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.349

Sayı

Bölüm

Makaleler