4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Mg(II), Fe(II) VE Co(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Özet Görüntüleme: 40 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

  • Halil İLKİMEN Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
  • Gözde SALÜN Yüksek Lisans Öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Birsel İLKİMEN Yüksek Lisans Öğrencisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  • Cengiz YENİKAYA Prof. Dr, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.348

Anahtar Kelimeler:

4-Kloro-3-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon

Özet

Sülfamoyilbenzoik asit türevleri ve metal komplekslerinin antimikrobiyal, antifungal, antiinflamatuar, antidiyabetik, diüretik, menisküs, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, romatizma tedavisi ve enzim inhibitörü gibi biyolojik özellikleri literatürde bulunmaktadır. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin (H34Cl3sba) Na, K ve Fe(III) komplekslerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle açıklanmıştır. Bu çalışmada, 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin Mg(II) (Mg4Cl3sba), Fe(II) (Fe4Cl3sba) ve Co(II) (Co4Cl3sba) metal kompleksleri sentezlenmiştir. Geçiş metal komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, IR, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalışmalar ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS sonuçları, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde metal:ligand oranı 1:2 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin IR spektrumlarına incelendiğinde gözlenmesi gereken gerilme ve titreşim bandları spektrumlarda gözlenmiştir. Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalışmalarında metal iyonlarının Mg4Cl3sba kompleksinde d0 {Mg(II)}, Fe4Cl3sba kompleksinde d6 {Fe(II)} ve Co4Cl3sba kompleksinde d7 {Co(II)} şeklinde olduğu bulunmuştur. İletkenlik ölçümleri sonucunda tüm komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal komplekslerinin yapıları Mg4Cl3sba kompleksi için doğrusal, Fe4Cl3sba ve Co4Cl3sba kompleksleri için oktahedral olduğu gözlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

16.01.2021

Nasıl Atıf Yapılır

İLKİMEN, H., SALÜN, G., İLKİMEN, B., & YENİKAYA, C. (2021). 4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Mg(II), Fe(II) VE Co(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(13), 213–219. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.348

Sayı

Bölüm

Makaleler