Kırsalda Yaşayan Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime Bakışı


Özet Görüntüleme: 16 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8190037

Anahtar Kelimeler:

Taşımalı Eğitim, Öğrenci, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sorunlar ve Çözümler

Özet

Bu araştırmanın amacı,  taşımalı eğitime tabii ortaöğretim öğrencilerinin taşımalı eğitim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden var olan durumu tespit etmeyi amaçlayan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitimi-öğretim yılında Karaisalı ilçesi Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden yetmiş iki öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrenciler taşımalı eğitimin kendileri için yararlı olduğunu ve taşımalı eğitimden genel anlamda memnun olduklarını belirtmişlerdir. Taşıma merkezi okulun fiziki eksikleri olsa da öğrencilerin genelinin okulu yeterli bulduğu görülmektedir. Taşıma merkezi okulda yemek hizmetinin olduğunu ve verilen yemeklerin kalitesi açısından öğrencilerin verilen yemeklerin kalitesinden memnun oldukları araştırmadan elde edilen sonuçlar arasındadır. Öğrenciler, taşıma servis araçlarının zaman yönetiminin iyi olduğunu, servis yüzünden derse geç kalma gibi sorunlarla karşılaşmadıklarını ayrıca servis araçlarının rahat ve güvenli olduğunu, öğrencilerin servis içerisinde birbirlerine yardımcı olduklarını ve servis şoförlerin kendilerine karşı iyi davrandıklarını ifade etmişlerdir. Taşımalı eğitime tabi öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, özellikle taşımalı eğitime tabi öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanması hususunda zaman, mekan vb. olanaklar sağlanmalıdır. Taşıma merkezindeki okulların tamamında daimi rehber öğretmeni bulunmalıdır. Ayrıca öğrencilerin güvenliği için taşıma hizmeti veren servis şoförlerinin psikolojik ve fizyolojik sağlık durumlarının belli aralıklarca alan uzmanlarınca kontrol edilmesi gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Referanslar

Ağırkaya, A. (2010). Taşımalı Eğitim Uygulamasında Öğretmenler ve Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, s:1-25

Altunsaray, A. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.

Başaran, İ. E. (1974). Türkiye’nin Zorunlu Öğrenim Sorunları ve Çözüm Yolları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Başaran, İ. E. (1982). Temel Eğitim ve Yönetimi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Yayını No:111. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi

Büyükkaragöz, S. ve Şahin, H. (1995). Taşımalı İlköğretim Uygulamaları. Eğitim ve Bilim. (1996), 38-50.

E-Kitap, 2016. Eğitim Yönetimi Araştırmaları, s:8 (Atalay, 1998'den akt. Okçu, 2007)

Erpolat, M. E. (1991). Taşımalı İlköğretim Uygulaması. Çağdaş Eğitim. Sayı: 166.

Güler, K. (2019). Kırsalda Yaşayan Öğrencilerin Taşımalı Eğitime Bakışı. Dönem Projesi Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, s:15-16

Işık, H ve Şentürk, İ. (2003). Taşımalı ilköğretim uygulaması ve bu uygulamaya son verilmesiyle ilgili veli görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 285-296.

Karakütük, M. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Sorunları (Sincan İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Küçükoğlu, A. (2001). İlköğretimde Taşımalı İlköğretim Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2001.

Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). Taşımalı Eğitim: Bursa İli Örneği. İlköğretim Online, 5(2), 16-23, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 3 Mart 2012 tarihinde indirilmiştir.

MEB. (1994). Temel Eğitim Pilot Projesi Uygulama Programı. Ankara, 1994.

MEB. (1995). İlkokul Programı. Ankara, 1995.

Milli Eğitim Bakanlığı (1994). Taşımalı İlköğretim Yönergesi, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2018-2019

MEB Taşımalı Ortaöğretim Genelgesi

OECD. 1983. Education in Modern Society

Oğuzkan, A. Ferhan. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Gül Yayınları. (s:46)

Özdemir, M., & Doğruöz, E. (2020). Bilimsel Araştırma Desenleri. N. Cemaloğlu (Editör), Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (ss. 65-98). Ankara: Pegem Akademi.

Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Kastamonu İli Örneği. Mayıs 2009 Cilt:17 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-444

Tezcan, M. (1982). Eğitimin Sosyolojik Temelleri

Tuzcu, G. (2014), Eğitim Planlaması, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Uslu, Özlem. (2017). İlköğretimde Taşımalı Eğitim Uygulaması. Yüksek Lisan Tezi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Denizli

Yangın, E. (1991). Taşımalı İlköğretim Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 107.

Yurdabakan, İrfan. Tektaş, Mustafa. (2013).Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

Varış, F. (1987). Eğitime Giriş. Eskişehir: A.Ö.F.Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yeşilkuş, A., Bulut, H., & Özgan, A. (2023). Kırsalda Yaşayan Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime Bakışı. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 33–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.8190037

Sayı

Bölüm

Makaleler