Cu (II) İyonunun Siirt Akdoğmuş Kili (SAK) ile Adsorpsiyonunda Langmuir İzoterm Modeline Ait 6 Lineer Denklemin Karşılaştırılmalı Analizi


Özet Görüntüleme: 146 / PDF İndirme: 97

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7969014

Anahtar Kelimeler:

Adsorpsiyon, 6 tip Langmuir, Bakır, Kil

Özet

Ağır metaller, gerektiğinden fazla kullanılması durumunda tüm canlılar için çok büyük tehlike arz etmektedir. Özellikle insanoğlu tarafından kullanımı çok eskilere dayanan bakır, bu toksik ağır metaller arasında en çok bilinenlerden biridir. Ağır metal giderimin de kullanılan en etkili ve ekonomik yöntemlerden biri de adsorpsiyondur. Bu yöntemin izoterm modellerine uygulanabilmesi için verimli izoterm analizlerinin yapılması şarttır. Ağır metallere uygulanan adsorpsion olayı genellikle kimyasal adsorpsiyon olayıdır. Bu nedenle kimyasal adsorpsiyonun uygulanma modelleri arasında en çok bilinen ve kullanılanlar, Freundlich, Langmuir, Temkin ve Dubinin-Radushkevich’tir. Aslında Langmuir’in izoterm modeli doğrusal olmamakla beraber, Langmuir’in 6 tip doğrusal denklemi bu modelden elde edilmiştir. Bu çalışmada bir arada verilen bu 6 tip izoterm denkleminin ne şekilde kullanılabileceği oldukça önem arz etmektedir. Bu çalışmada kullanılan kil Siirt ili Akdoğmuş (gundeşeyh-2) (SAK) köyünden temin edilmiştir. Bu kilin SEM, XRD, XRF analizleri yaptırılmıştır. Cu (II) ile işlem gören kile uygulanan adsorpsiyon işlemi sonucunda elde edilen veriler Langmuir izoterm modelinden elde edilen 6 tip doğrusal denkleme uygulanarak kıyaslama yapılmış ve regresyon katsayılarına bakılarak uygunluk durumları tespit edilmiştir. Regresyon modeli olarak en küçük kareler yöntemi kullanılmış ve elde edilen sonuçlara göre uygunluk dereceleri sırası ile yazılırsa; tip 3= tip 6 <tip 1= tip 4 <tip 2 = tip 5 şeklinde olduğu belirlenmiştir. En uygun R2 değerleri 0,9997 değerleri ile tip 2 ve tip 5’e olarak tespit edildi. Afinitenin ölçüsü olarak kabul edilen KL değerlerinin tip 2<tip 5 <tip 6 <  tip 4 <  tip 3=  tip1 şeklindedir. qm değerlerinin tip 5 <  tip 2 <  tip 6 <  tip 4 <  tip 3<  tip 1 olduğu anlaşılmaktadır. En büyük qm değeri ise 21.418 olup, tip 5’e ait belirlenmiştir.

Referanslar

Alacabey, İ. (2014). Doğal ve Aktive Edilmiş Van Gölü Sediment (Dip Çamuru) Örneklerinin Bazı Ağır Metallerle Adsorspsiyonunun İzoterm Ve Termodinamik Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Yüksek Lisans tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss,163.

Bal, N. (2019, Haziran). Kobalt (II) ve Kadmiyum(II) İyonlarının sulu Çözeltiden Klorit İhtiva Eden Killerle Uzaklaştırılması. Yüksek Lisans tezi/Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.

Bazaine, A. A., Turjillo, A. C., & Marquez, M. O. (2022). Adsorption Isotherms: Enlightenment of the Phenomenon of Adsorption. Wastewater Treatment, DOI: 10.5772/intechopen.104260.

Belibağlı, P., & Uysal, Y. (2020). Atık Yumurta Kabuklarından Sentezlenen Hidroksiapatitler ile Sulardan Malahit Yeşil Giderimi. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(3), 141-152.

Buldağ, E. (2018, Aralık). Nikel(II) ve Mangan (II)’nin Sulu Çözeltiden Klorit İhtiva Eden Killerle Uzaklaştırılması. Yüksek Lisanas/Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü . Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.

Dal, M. C. (2021, Temmuz). Cu(II), Ni (II) VE Co(II)’nin Karacadağ Skoryası ile Adsorpsiyonunun İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Analizi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Doktora Tezi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi.

Dal, M. C., Onursal, N., Arıca, E., & Yavuz, Ö. (2021). Diyarbakır Karacadağ Kırmızı Tepe Skoryası ile Cu (II) Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi. DÜMF (Mühendislik dergisi), 337-346.

Demir, E., & Yalçın, H. (2014). Adsorbentler: Sınıflandırma, Özellikler, Kullanım ve Öngörüler. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 7 (2), 70-79.

Ehsani, A., & Yazıcı, E. Y. (2016, sayı 9). Anadolu'da Bakır Madenciliği ve Kullanımının Kısa Tarihçesi. Yer Altı Kaynakları Dergisi | Journal of Underground Resources , 43-48.

Hünür, S. (2019). Metilen Mavisinin Sulu Çözeltiden Klorit İçeren Killerle Uzaklaştırılması. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, ss, 96.

Kul, A. R., & Benek, V. (2022). Doğal ve Asitle Aktive Edilmiş Siirt/Koçpınar Kili Kullanılarak Atık Sulardan Malahit Yeşili Boyar Maddesinin Uzaklaştırılması. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Cilt 7, sayı 1, 41-56.

Kumar, P. S.-J. (2019). Adsorption as a technology to achieve ultra-low concentrations of phosphate: Research gaps and economic analysis. Water Research, doi: 10.1016/j.wroa.2019.100029.

Onursal, N. (2022). Removal of Ni (II) Ions from Aqueous Solutions with Siirt Koçpınar Mixed Type Clay (SKMTC) Investigation of Isotherm, Thermodynamic and Kinetic Parameters. Desalination and Water Treatment; Volume:276, 150-159.

Onursal, N. D. (2020). Cu (II) İyonlarının DoğalKarışık Tipteki Kil ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması, İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi . Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 85-103.

Osmari, T., Gallon, R., Schwaab, M., Barbosa-Coutinho, E., Severo, J., & Pinto, J. (2013). Statistical Analysis of Linear and Non-linear Regression for the Estimationof Adsorption Isotherm Parameters. Adsorption Science & Technology, 31(5), 433-458.

Tekin, B., & Açıkel, Ü. ( 2023 ). Adsorption Isotherms for Removal of Heavy Metal Ions (Copper and Nickel) from Aqueous Solutions in Single and Binary Adsorption Processes. Gazi University Journal of Science, GU J Sci 360: DOI:10.35378/gujs.1066137-495-509.

Tonk S, A. L. ( 2022). Effectiveness and characterization of novel mineral clay in Cd2+ adsorption process: Linear and non-linear isotherm regression analysis. Wastewater Treatment, DOI: 10.5772/intechopen.104260.

Yılmaz, K., & Yılmaz, T. (2019). Tekstil Atıksuyu ve Sentetik Boyarmadde Çözeltilerinden Renk ve Koi Gideriminde Alüm ve Magnezyum Klorürün Karşılaştırılması. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(4), 271-280.

İndir

Yayınlanmış

25.05.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Onursal, N. (2023). Cu (II) İyonunun Siirt Akdoğmuş Kili (SAK) ile Adsorpsiyonunda Langmuir İzoterm Modeline Ait 6 Lineer Denklemin Karşılaştırılmalı Analizi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(27), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.7969014

Sayı

Bölüm

Makaleler