Antalya İli Finike İlçesi Muhtarlarıyla Görüşmeler: Kentsel Hizmetler, Altyapı Sorunları, Büyükşehire Eklemlenmenin Etkileri


Özet Görüntüleme: 118 / PDF İndirme: 95

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7474717

Anahtar Kelimeler:

Finike İlçesi, Muhtarlar, Kentsel Servisler, Altyapı Sorunları, Mahalle Sorunları

Özet

Kentlerin planlanmasında yere özgü ihtiyaç ve niteliklerin doğru tespit edilmesi önemlidir. Bu noktada kentsel sorunların belki de en doğru tespit edileceği ölçek mahalle ölçeğidir. Muhtarlar ise burada kilit rol oynamaktadır. Yerel nitelikte yere ve yerleşiklere özgü hizmet, altyapı sorunları ve gerekli taleplerinin tespit edilmesi, bu işlemlerin odak noktasında yer alan muhtarların görüş ve katılımları olmadan yetersiz kalacaktır. Doğru analizin doğru analistle ilişkilendirilmesi esastır. Bu çalışmada, Antalya ili Finike İlçesi’nde muhtarlar üzerinden mahalle düzeylerindeki kentsel servislerin/hizmetlerin varlığı ve yeterliliği, altyapı sorunlarının varlığı ve niteliği sorgulanmaktadır. Ayrıca Büyükşehre eklemlenmesinin ardından Finike İlçesi’nde bazı belde belediyelerinin kapanarak muhtarlığa dönüşmesinin (beldeden mahalleye dönüşüm) ve düşük nüfuslu bile olsa köylerin mahalle statüsü kazanmasının hizmet, altyapı ve sorun çözümünde muhtarları ve mahallelerini nasıl etkilediği irdelenmektedir. Örneklem olarak 15 mahalle muhtarı ile orijinal olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmadan çıkan bulguların yerel yönetim düzeyinde gerçekleştirilecek kentsel planlama çalışmalarına yol göstermesi beklenmektedir.

Referanslar

Akpınar, R. (2017). Halka En Yakın Birim Olan Muhtarlık Müessesesi: İzmir Karşıyaka İlçesinde Nitel Bir Araştırma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (13), 99-109.

Aslan, C. (2021). Mahalle Muhtarlığı Hukuksal ve İşlevsel Analizler, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30 (2), 18-27.

Bingölbalı, A. (2021). Köy Muhtarlarının Spor Hizmetleri İle İlgili Yerel Yönetimlerden Beklentilerinin Tematik Analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Malatya.

Bulut, Y. (2001). Mahalle Muhtarlığı Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Yerel Yönetimler, 10 (3), 31-51.

Çavuşoğlu, A., Lamba, M . (2020). 6360 Sayılı Kanun’un Mahalleye Dönüşen Birimler Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (21), 123-147.

Ercoşkun (2012), Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler ve Gözlemler, Bilig, 60, 131-154.

Göküş, M., Bayrakcı, E., Alptürker, H. (2013). Mahalle Yönetimi ve Mahalle Muhtarlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 31-45.

Güneş, Y. (2009). Mahalle Yönetimi. Türk İdare Dergisi, 465, 113-131.

Köklü, T.,Gül, H. (2017). Türkiye’de Mahalle Muhtarlığının Dönüşümü ve Yeni Muhtarlık Algısı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), 1-15.

Özkaral, M., Çalışkan, İ. (2020). Türkiye’nin Devlet Örgütlenmesi Bağlamında Köy İdareleri İşlevsel Mi?: Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Bir Araştırma. Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 1(1), 34-52.

Sezik, M. (2020). Re-Create the Municipal Councils: Mukhtar Councils, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 3(3): 233-244.

Şahin, Y., Asarkaya, S. (2019), Mahalle Muhtarlığı Kurumunun Tarihi Gelişimi, Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11(3), 23-32.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu. (2013). Mahalle Sorunlarına Yönelik Muhtar Anketi. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013, TMMOB,883-894.

URL-1: https://www.nufusu.com/ilce/finike_antalya-nufusu (Erişim tarihi 29.10.2022)

URL-2: https://antalya.ktb.gov.tr/Eklenti/8685,67-dundenbuguneantalya-1cilt-finikepdf.pdf (Erişim tarihi 29.10.2022)

URL-3: https://www.atlasbig.com/tr/antalya-finikenin-mahalleleri (Erişim tarihi 29.10.2022)

URL-4: https://data.tuik.gov.tr (Erişim tarihi 09.10.2022)

Yıldırım, E. (2008). Adana Muhtarlar Anketi ve Değerlendirilmesi. Adana Kent Sorunları Sempozyumu / 01 –2008, TMMOB, 1-25. http://www.tmmob.org.tr/yayin/tmmob-adana-kent-sorunlari-sempozyumu.

İndir

Yayınlanmış

25.12.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Onsekiz, D. (2022). Antalya İli Finike İlçesi Muhtarlarıyla Görüşmeler: Kentsel Hizmetler, Altyapı Sorunları, Büyükşehire Eklemlenmenin Etkileri. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(25), 44–59. https://doi.org/10.5281/zenodo.7474717

Sayı

Bölüm

Makaleler