ŞİZOFRENİ TANILI BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI


Özet Görüntüleme: 339 / PDF İndirme: 196

Yazarlar

  • Sevda UZUN Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
  • Nermin GÜRHAN Tokat Gaziosmanpasa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.609

Anahtar Kelimeler:

Şizofreni, ilaç uyumu, motivasyonel görüşme

Özet

Bu çalışmanın temel amacı önceden yapılan çalışmalara dayalı olarak motivasyonel görüşme yönteminin şizofreni tanılı bireylerde ilaç uyumuna etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, Ocak-Şubat 2021 döneminde PubMed, Web of Science, EBSCOhost, Pscyh-Info, Türk Psikiyatri Dizini, Ulakbim, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Türk Medline ve Türkiye Klinikleri veri tabanlarında, yayınlanan nicel araştırma makaleleri taranarak gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda 1713 kayıta ulaşılmıştır. Daha sonra tam metinine ulaşılan 825 makale dâhil etme ve dışlama kriterlerine göre incelenmiş, şizofrenili bireylerde motivasyonel görüşmenin ilaç uyumuna etkisi ile ilgili sonuç bildiren 4 çalışma analize alınmıştır. Bu araştırmada meta analize dahil edilen 4 çalışmanın tamamı ele alındığında deney grubunun örneklem sayısı 190 (% 49.47), kontrol grubunun örneklem sayısı 194 (% 51.53) olmak üzere araştırma toplam 384 bireyi kapsamıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların üçü randomize kontrollü biri ön test son test kontrollü yarı deneysel çalışmadır. Çalışmamız sonucunda şizofreni tanılı bireylerde motivasyonel görüşme yönteminin orta düzeyde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca belirlenen veri tarama tabanlarında Türk toplumunda gerçekleştirilen araştırma makalesine ulaşılamaması ülkemizde bu konuda araştırmalara ihtiyaç olduğunun göstergesi olup bu konuda araştırma yapılması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

28.09.2021

Nasıl Atıf Yapılır

UZUN, S., & GÜRHAN, N. (2021). ŞİZOFRENİ TANILI BİREYLERDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(17), 30–43. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.609

Sayı

Bölüm

Makaleler