PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN NİĞDE KENT PARKLARININ İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 65 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

  • Orhun SOYDAN Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.130

Anahtar Kelimeler:

Park, Peyzaj Tasarımı, Tasarım Kriterleri, Niğde

Özet

Kentler, hızlı yapılaşma ve yeşil alanların giderek azalması sonucunda çok büyük çevresel problemlerle karşılaşmaktadırlar. İnsanlar, kentleşme yüzünden doğaya özlem duymaktadırlar. Çevresel problemlerin en aza indirilmesi için, planlı bir kentleşme politikasının olması gerekmektedir. Bu plan içerisinde düşünülmesi gereken en önemli konu ise; kentsel açık yeşil alanlardır. Yeşil alanlar, insanların doğaya olan özlemlerini en aza indirirken aynı zamanda kentleşmenin olumsuz yönlerini de azalmaktadır. Ayrıca yeşil alanlar, sadece ekolojik olarak değil, ekonomik olarak da katkılar sunmaktadır. Parklar yaşadığımız kentleri çekici ve yaşanır kılan, kentlere imaj kazandıran, rekreasyonel faaliyetlere katılımı artıran, estetik, işlev ve ekoloji arasındaki dengeyi sağlayan en önemli açık ve yeşil alandır. Kent parklarının yaşadığımız çevreye olan katkıları iyi bir planlama süreci ile başlamaktadır. İyi bir mekânsal analiz ile bölgenin ekolojik koşullarına uygun parklar tasarlanmalıdır. İyi bir planlamanın ardından bölge insanın ihtiyaçlarına cevap verecek tasarım süreci başlatılmalıdır. İyi bir planlama ve tasarım sürecinin ardından planlı bakım çalışmaları ile parkların kentlere olan katkılarını artırmak mümkündür. Bu çalışmada; Niğde İli Merkez İlçesinde bulunan 3 kent parkı çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Niğde İli sınırları içerisinde kent ölçeğinde hizmet sağlayan bazı parkların; peyzaj tasarım kriterlerine göre uygun olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla parkların; konumları ve ulaşılabilirlik düzeyi, bitkisel tasarımları, içerdikleri kentsel donatılar gibi bazı başlıklar altında peyzaj tasarım kriterlerine uygunluğu incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak, parkların değerlendirilmesi amacıyla peyzaj tasarım kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre parkların peyzaj tasarımı açısından olumlu ya da olumsuz özellikleri tespit edilmiş ve parkların mevcut durumu analiz edilmiştir. Verilerin toplanması; gözlemler ve sözlü görüşmeler aracılığı ile sağlanmıştır. Çalışma alanlarını detaylı olarak inceleyebilmek için inceleme gezileri ve gözlemler yapılmış, alanda fotoğraflar çekilmiş ve değerlendirilmiştir. Belirlenen amaç ve kriterler doğrultusunda, son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Niğde kent parklarının; büyüklük, donatı elemanları, ulaşılabilirlik, güvenlik gibi özelliklerinin peyzaj tasarım kriterlerini ne düzeyde karşıladıkları belirlenmiştir. Çalışma sonunda parkların belirlenen bazı kriterler açısından eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir

İndir

Yayınlanmış

08.08.2020

Nasıl Atıf Yapılır

SOYDAN, O. (2020). PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN NİĞDE KENT PARKLARININ İNCELENMESİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 119–130. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.130

Sayı

Bölüm

Makaleler