TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA II. BASAMAK BİR DEVLET HASTANESİNİN ACİL GENEL CERRAHİ HASTA PROFİLİ


Özet Görüntüleme: 84 / PDF İndirme: 30

Yazarlar

  • Rıfat PEKSÖZ Muş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Birimi
  • Bahattin BAYAR Muş Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Birimi

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.211

Anahtar Kelimeler:

Acil cerrahi, konsultasyon, karın ağrısı, travma

Özet

Genel cerrahi biriminden istenilen konsultasyonların en başında acil servis birimi gelir. Çalıs¸mamızda Türkiyenin Doğusunda ikinci basamak bir devlet hastanesi acil servis birimine karın ağrısı ve travma nedeniyle başvuran hastalardan istenilen konsültasyonların sebep ve sonuçlarının incelenerek, konsültasyon sonuçlarının ve gerekliligˆinin degˆerlendirilmesi, acil genel cerrahinin hangi konularla ilgilendiğinin gösterilmesi amaçlanmıs¸tır. Materyal ve Metod: Temmuz 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında acil servisten genel cerrahi birimine konsülte edilen 820 hasta retrospektif olarak incelendi. Olgular travmatik ve nontravmatik olarak ikiye ayrıldı. Bulgular: Hastaların 782’si (%95.4) nontravmatik ve 38’i (% 4.6) travmatik gruptaydı. Hastaların % 52.3‘ü erkek % 47.7’si kadındı. Konsülte edilen hastaların % 71‘ine (583) yatış verildi. En sık konsültasyon sebebi akut apandisit olup en sık yapılan ameliyat apendektomi idi. Acil serviste 790 hastadan kan alındı. Posterior anterior grafi 470 hastaya, ayakta direkt batın grafisi(ADBG) 356 hastaya, ultrasonografi (USG) 386 hastaya, bilgisayarlı tomografi (BT) 417 hastaya, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 10 hastaya yapıldı. Acil şartlarda 440 (%53.6) hasta ameliyat edildi. Hastaların % 71.8’ine genel anestezi, %22.9’una spinal anestezi, % 5.2‘sine lokal anestezi uygulandı. Sonuç: Acil birimden istenen konsültasyonlarda genel cerrahi birimi önemli roller üstlenmektedir. Konsülte edilen hastalar ve yapılan işlemler literatür ile uyumlu bulunmuştur. Gereksiz konsültasyonu önlemek, iş yükü ve istenen tetkiklerin maliyetini azaltmak için özellikle acil servis gibi kliniklerde çalışan acil uzman hekim sayısının artırılması, ayrıca ilgili dal uzmanlıklarının bilgi ve tecrübelerinin artırılması için eğitim programlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

İndir

Yayınlanmış

01.08.2020

Nasıl Atıf Yapılır

PEKSÖZ, R., & BAYAR, B. (2020). TÜRKİYENİN DOĞUSUNDA II. BASAMAK BİR DEVLET HASTANESİNİN ACİL GENEL CERRAHİ HASTA PROFİLİ. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 47–54. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.211

Sayı

Bölüm

Makaleler