HİPOTİROİDİ VE HİPERTİROİDİ HUZURSUZ BACAK SENDROMUNU VE ONUN UYKU KALİTESİ İLİŞKİSİNİ ETKİLİYOR MU?


Özet Görüntüleme: 282 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

  • Ozge ALTINTAS KADIRHAN Department of Neurology, Faculty of Medicine, Beykent University
  • Aygul GUNES University of Health Sciences, Bursa High Specialization Training and Research Hospital, Clinic of Neurology
  • Demet YILDIZ University of Health Sciences, Bursa High Specialization Training and Research Hospital, Clinic of Neurology
  • Soner CANDER University of Health Sciences, Bursa High Specialization Training and Research Hospital, Clinic of Endocrinology
  • Arif Bayram HACIHASANOGLU University of Health Sciences, Bursa High Specialization Training and Research Hospital, Clinic of Endocrinology
  • Nilüfer BUYUKKOYUNCU PEKEL University of Health Sciences, Bursa High Specialization Training and Research Hospital, Clinic of Neurology
  • Deniz SIGIRLI Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics
  • Meral SEFEROGLU Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Bursa

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.209

Anahtar Kelimeler:

Tiroid Bozuklukları, Huzursuz bacak sendromu, Uyku kalitesi

Özet

Tiroid disfonksiyonlu hastaalrda huzursuz bacak semdromu ve bu sendromun uyku bozuklukları üzerine olan etkisini araştırmayı hedefledik. Materyal-Method: 31 hipotiroidi, 31 hipertiroidi tanılı hasta çalışma grubu ve bu hastalarla yaş ve cinsiyet uygun 30 gönüllü kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) tanısı Uluslararası kriterlere uygun olarak konuldu. Güniçi uykululuk, uyku kalitesi ve insomni değerlendirmesi skalalara göre değerlendirildi. Sonuç: Çalışma yaş ortalaması 41.50 (min-max = 20-72) idi. Hipotiroidili 4 hasta ve hipertiroidili 7 hasta kadın cinsiyette idi. HBS tanısı alan hastalar hipotiroidili grupta hipertiroidili gruba göre sayıca fazla idi. Gruplar arasında; uyku kalitesi ve uyku latansı değerlendirilmesi için istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da sübjektif farklılıklar saptandı. Beck depresyon sklası gruplar arasında istatistiksel olarak farklı idi (p=0.010). Beck depresyon skorları hipertrioidli grupta yüksek iken, gönüllü katılan kontrol grubunda düşük olarak saptandı. Hamilton anksiyete skorları arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.486). Sonuç: Hipotiroid grubunda HBS sıklığı yüksek saptandı. HBS tanılı hastaların Depresyon değerlendirme puanları hipertiroidili grupta yüksek saptandı.

İndir

Yayınlanmış

30.07.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ALTINTAS KADIRHAN, O., GUNES, A., YILDIZ, D., CANDER, S., HACIHASANOGLU, A. B., BUYUKKOYUNCU PEKEL, N., SIGIRLI, D., & SEFEROGLU, M. (2020). HİPOTİROİDİ VE HİPERTİROİDİ HUZURSUZ BACAK SENDROMUNU VE ONUN UYKU KALİTESİ İLİŞKİSİNİ ETKİLİYOR MU?. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 35–42. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.209

Sayı

Bölüm

Makaleler