RUTİN ABDOMİNAL MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİMLERİNDE ASEMPTOMATİK UMBLİKAL HERNİ TESPİTİ ve GÖRÜLME ORANI


Özet Görüntüleme: 12 / PDF İndirme: 3

Yazarlar

  • Esra ÖZGÜL Assist. Prof. Dr., Afyonkarahisar Health Sciences University, Faculty of Medicine, Department of Radiology

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.158

Anahtar Kelimeler:

Herni, umblikal, BT, karın duvarı

Özet

Umblikal herniler karın duvarı hernileri içerisinde yer alır. Asemptomatik olanlarının tespiti önemli olup bilgisayarlı tomografi(BT) tanıda doğru ve etkili bir görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmanın amacı rutin abdomen BT çekimlerinde tespit edilen asemptomatik umblikal hernilerin görülme oranının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: 01.01.2020-01.03.2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran, abdominal herhangi bir şikayetle Radyoloji Anabilim Dalında abdomen BT çekilen hastaların görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların başvuru şikayetlerine bakıldı. Semptomatik olan umblikal herni hastaları ve karın ön duvarı cerrahisi geçiren veya yaralanması olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, fasiyadaki defekt çapları kaydedildi. Bulgular: Toplam 1833 hasta tomografisi incelendi. 95 hastada umblikal herni tespit edildi (%5.1). Ancak 70 hastada (29E,41K) umblikal herni asemptomatik olup başka nedenlerle abdomen BT çekilmiş ve insidental olarak tanı almıştır. Yaşlar 22-85 (ort 55.3) arası değişmektedir. Asemptomatik umblikal hernilerin görülme oranı tüm çekilen tomografiler arasında %3.8 iken; tespit edilen tüm umblikal herniler arasında %73.6’dır. Karın duvarı fasiyasındaki defekt çapı 4-16 mm (ort 9.1) ölçüldü. 59 hastada sadece intraabdominal yağ dokusunun cilt altına herniasyonu izlenirken;11 hastada barsak segmentlerinin herniasyonu mevcuttu. Herniye barsak segmentlerinde inkarserasyon izlenmedi. 70 hastanın hiçbirisinde ileus veya obstruksiyon bulgusu mevcut değildi. Tartışma ve Sonuç: Abdominal herniler radyologlar ve klinisyenler için sık karşılaşılan problemlerdendir. Umblikal herniler, umblikal bölgedeki karın duvarı kaslarındaki güçsüzlük veya defektten peritoneal kesenin cilt altına protrude olmasıdır. Defekt konjenital veya edinsel olabilir. Erişkinde edinseldir, kendiliğinden kapanmaz ve inkarserasyon riski taşır. Kadınlarda erkeklerden 10 kat fazla görülür. Gebelik, karaciğer yetmezliği, asit, obezite risk faktörleridir. Umblikal hernilerin bir kısmı asemptomatiktir. Bizim çalışmamızda bu oran %73.6 bulunmuş olup yüksektir. Semptomatik hale gelmeden, inkarserasyon ya da strangülasyon oluşmadan tanı konması önemlidir. Eğer hasta obez ve herni kesesi küçük ise fizik muayenede fark edilmeyebilir. Bu hastalarda BT doğru tanıyı erken koyup komplikasyon gelişmesini önler.

İndir

Yayınlanmış

27.07.2020

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZGÜL, E. (2020). RUTİN ABDOMİNAL MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİMLERİNDE ASEMPTOMATİK UMBLİKAL HERNİ TESPİTİ ve GÖRÜLME ORANI. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(10), 9–13. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.158

Sayı

Bölüm

Makaleler