Fosfor Eksik Toprakta Mikorizanın Verimliliğe Etkisi


Özet Görüntüleme: 24 / PDF İndirme: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12678777

Anahtar Kelimeler:

Mikoriza, Sürdürülebilir Tarım, Toprak Verimliliği

Özet

Artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak adına tarımda yapılan gübreleme çalışmalarının bilinçsiz ve sürekli kullanımı doğaya ağır yansımaktadır. Gübreleme adı atında kullanılan kimyasallar toprağa zarar vermekte aslında verim almaya çalışırken git gide toprak kalitesini azaltarak verimini düşürmektedir. Aynı zamanda kullanılan kimyasallar topraktaki faydalı bakteri ve diğer canlılar üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta ve ekosistem dengesini bozmaktadır. Tüm bunlara ek olarak kimyasal gübre kullanımı toprak yapısını bozarak erozyon riskini arttırmaktadır. Doğal olumsuz sonuçların yanı sıra üreticiye yüksek maliyetle girdi oluşturmakta bu durum çiftçilerin sürdürülebilir tarıma olan desteğini azaltarak tarıma olan ilgiyi kaybettirmektedir. Sürdürülebilir tarıma olan ilgi ve destek son zamanlarda artmış ve bu yönde çalışmalara ilgi yoğunlaşmıştır. Sürdürülebilir tarım, bugünkü tarım uygulamalarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, ekosistemleri, toplulukları ve gezegenimizin genel sağlığını koruma ve iyileştirme amacını taşıyan bir tarım yaklaşımıdır. Sürdürülebilir tarım, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları içinde bir dengeyi sağlamayı hedefler. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yanı sıra çoğunlukla mikoriza diye adlandırılan ve teşhisi mikroskop altında yapılan ve çok miktarda hif üreten fungus türleri tarafından alındığı tespit edilmiştir. (Ortaş, 1996,1997,2003).1 Mikoriza, bitkilerin kökleri ile mantarlar arasında kurulan özel bir simbiyotik ilişkiyi ifade eden bir terimdir. Bu ilişki, bitkilerin kökleriyle mantarların misel adı verilen ince uzantıları arasında gerçekleşir. Mikorizal bir ilişki, her iki taraf için de çeşitli faydalar sağlar. Mikoriza, bitkiler için bir dizi önemli fayda sağlayan bir simbiyotik ilişki türüdür. Bu avantajlar, mikoriza ile bitkiler arasındaki simbiyotik ilişkinin ekosistemlerde ve tarım alanlarında önemini vurgular. Bu nedenle, mikoriza üzerine araştırmalar, sürdürülebilir tarım ve bitki yetiştiriciliği uygulamalarında değerli bir konu haline gelmiştir.

Anahtar kelimeler: Mikoriza, Sürdürülebilir Tarım, Toprak Verimliliği

Referanslar

Ortaş, I. 1995. Mikoriza’nın (Mycorhizae) besin elementleri (özelllikle P) alınımındaki mekanizmaları. Đlhan Akalan Toprak ve Çevre Semp. Ankara Üniv. Zir. Fak. Ankara

Pearson, J. N., and I. Jacobsen. 1993. Symbiotic exchange of carbon and phosphorus between and three arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytol. 124: 481-488. Peterson, R. L., and M. L. Farquhar. 1994. Mycorrhizas-Integrated development between roots and fungi. Mycologia 86(3): 311-326.

Agrios, G. 1988. Plant Pathology. Academic Press, Inc. 803 p

MOLlNA" R., 1980. Ectomycorrhizal Inoculation of Containerized Westem Conifer Seedlings. Res.note PNW-357, Portland, OR: USDA Forest Service, Pacific Northwest Exper. Stat., 10 P. MOLlNA, R.; TRAPPE, M., 1984: Mycorrhiza management in bareroot nurseries. In: Forest Nursery Manual (Duryea, M.L., Landis, T.D., eds.).Martinus N./WJunk Publ. The Hague, The Netherlands. pp: 211-226

MARSHALL, D.; PERRY, D.A., 1987: Basal and maintenance respiration of mycorrhizal and nonmycorrhizal root systems of conifer. Can. 1. For. Res. 17:872-877.

(MARX 1972; SYLVIA 1983; PRITCHETT/FISHER 1987; PAUL/CLARK 1989; PERRY 1994).

Taban, S., İbrikçei, H, Ortaş, İ., Karaman, M.R., Orhan, Y., Güneri, A., 2014. Türkiye’de Gübre Üretimi ve Kullanımı.

Palta, Ş., Demir, S., Şengönül, K., Kara, Ö., Şensoy, H., 2010. Arbüsküler Mikorizal Funguslar (AMF) Bitki ve Toprakla İlişkileri, Mera Islahındaki Önemleri. Bartın Orman Fak. Der. Cilt: 12, Sayı: 18. S.87-98

Özdemir, A., Palaz, E.B., 2012. Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Bazı Orkide Türlerinin Mikorizaların İzolasyonu Ve Tanımlanması. Türkiye 2. Orkide ve Salep çalıştayı Bildirileri. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü. İzmir

İndir

Yayınlanmış

30.05.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Ökten, M. C. (2024). Fosfor Eksik Toprakta Mikorizanın Verimliliğe Etkisi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 11(33), 42–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.12678777

Sayı

Bölüm

Makaleler