Sürdürülebilirlik Kapsamında Uşak İli Av Turizmi Potansiyelinin Araştırılması


Özet Görüntüleme: 21 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8235139

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir avcılık, Doğa koruma, Av turizmi, Peyzaj mimarlığı, Uşak

Özet

Avcılık ve av turizmi dünyanın birçok bölgesinde ekonomik potansiyele sahip bir turizm aktivitesi olarak görülmektedir. Bahsi geçen alternatif turizm faaliyeti doğal alanlarda avlanmayı ve vahşi yaşamı deneyimlemeyi kapsamaktadır. Av turizmi yapılan alanlarda yerel ekonomiye katkının yanı sıra doğal alanların sürdürülebilirlik çerçevesinde yönetilmesi sağlanabilmektedir. Av turizmi yabanıl yaşam zenginliğinin bulunduğu bölgelerde yasal düzenlemeler ve denetimler kapsamında yapıldığı takdirde bölge için ekonomik gelir, tanınırlık ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği gibi fırsatlar sunmaktadır. Çalışma alanını oluşturan Uşak ili konumu, jeolojik yapısı, iklimi, flora ve fauna çeşitliği bakımından av turizmi için elverişli bir bölge olarak görülmektedir. Yapılan çalışmada ilin av turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amacı doğrultusunda  kara avı yapılabilen alanları, av hayvanı türleri detaylı olarak araştırılmıştır. Araştırmada yasal mevzuat ve yazın kaynaklarının yanı sıra ilgili resmi kurumlardan bilgiler elde edilmiştir.  Çalışma sonucunda ilin sahip olduğu iklim, bitki örtüsü, topoğrafya çeşitliliği sayesinde farklı türden av hayvanlarına ev sahipliği yaptığı belirlenmiştir. İlde sürdürülebilir doğal yaşam ve av turizmi için öneme sahip olan yasal mevzuatlara uygun avcılık yapıldığı ve denetim mekanizmalarının etkin olarak çalıştığı görülmüştür. Av turizmine yönelik kente gelen turistlerin istatistiki bilgilerinin ilgili kuruluşlarda bulunmaması eksiklik olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen eksikliğin giderilmesinin yaban hayatının ve av faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, av turizmi kapsamında yöreye ekonomik girdinin hesaplanması, turistlerin ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında önemli olduğu düşünülmektedir. Av yapılan doğal alanlarda sürdürülebilirlik ve  çekicilik bağlamında doğal habitat restorasyonu için ilgili kurumlarda orman mühendisi ve ziraat mühendisi meslek disiplininde görevliler dışında  peyzaj mimarlığı meslek disiplininden personellere de görev verilmesi önerilmektedir. Uşak özelinde av turizmi ile ilgili bir çalışmaya yazında rastlanmamıştır, bu bağlamda yapılan bu çalışma önem arz etmektedir.

Referanslar

Atasoy, A. ( 2017). Uşak Atlası. Tiydem Yayıncılık Sertifika No: 14951. 1. Baskı. ISBN: 978-605-4510-82-5.

Beşkardeş, V. (2014). SürdürülebilirAvcılık. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Avcılık İçin Temel Eğitim. KorzaYayınları, Ankara.

Bölük, E. (2016). Turkish climate according to Köppen Climate Classification. MGM. Publications, Ankara. https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari/koppen.pdf Erişim. 03.28.2023.

Ellenberg, L. (2000). Hunting tourism in tanzania. (Jagdtourismus in Tansania) Geographische Rundschau, 52(2), 11-15.

Floyd, M. F. & Gramann, J. H. (1997). Experience-based setting management: Implications for market segmentation of hunters. Leisure Sciences, 19(2), 113–128. DOI:10.1080/01490409709512243

Gigliotti, L. M. (2000). A classification scheme to better understand satisfaction of Black Hills deer hunters: The role of harvest success. Human Dimensions of Wildlife, 5(1), 32–51. DOI: 10.1080/ 10871200009359171

Çevre Durum Raporu (2021). Türkiye Cumhuriyeti Uşak Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Uşak İli 2021 Yılı Çevre Durum Raporu. ÇED ve Çevre İzinleri, Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü Uşak, 2022. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/usak-ilcdr-2021-20221011144548.pdf

Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A. & Günay, E. (1978). Uşak Yöresindeki Neojen Havzalarının Jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 21, 97106.

Erdoğan, N. (2003). Çevre ve Ekoturizm. ERK Yayınları, Ankara.

Iğırcık, M., (2001). Türkiye'nin Av Potansiyelinin Geliştirilmesine İlişkin Sosyo Ekonomik Çözümleme. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı Ormancılık Ekonomisi Programı Yayımlanmış Doktora tezi.

Kırıkçı, K. (2014). Av hayvanları ve avlanma yöntemleri.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Avcılık için Temel Eğitim. Korza Yayınları, Ankara.

Komppula, R. & Suni, J. (2013). Identifying hunting tourist types – an exploratory case study from Finland. Tourism Review, 68(1), 48–61. DOI: 10.1108/16605371311310075

Nygard, M., Uthardt, L. (2011). Opportunity or threat? finnish hunters' attitudes to hunting tourism. Journal of Sustainable Tourism, 19(3), 383-401. DOI::10.1080/09669582.2010.524701.

Martín, D.L., Jiménez, B. V. & Sánchez, M. J. (2022). Sustainable hunting as a tourism product in dehesa areas in extremadura (spain). Sustainability (Switzerland), 14(16) DOI:10.3390/su141610288.

Mbaiwa, J. E. (2018). Effects of the safari hunting tourism ban on rural livelihoods and wildlife conservation in northern botswana. South African Geographical Journal, 100(1), 41-61. DOI:10.1080/03736245.2017.1299639

Metin, A. E. & Çağlak, S. (2022). "Assessment of the effect of land use change on bioclimatic comfort conditions in Uşak Province," Turkish Journal of Agriculture and Forestry: Vol. 46: No. 5, Article 4. https://doi.org/10.55730/1300-011X.3032.

Metin A. E. & Gül, A. (2021). Ekopsikolojiyi Etkileyen Faktörlerin Analizi: Uşak Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)., 2021. Uşak İli Orman Varlığı. Erişim tarihi:11.03.2021. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=USAK.

Osodoev, P. V. (2019). Evaluation of the use of hunting potential in the republic of buryatia. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 320(1) DOI:10.1088/1755-1315/320/1/012011.

Ören, T. Ş. & Ören, V. E. (2020). Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23 (1), 18-51

Suni, J. & Pesonen, J. (2019) Hunters as tourists – an exploratory study of push–pull motivations, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19:2, 175-191, DOI: 10.1080/15022250.2017.1407668.

Tarım ve Orman Bakanlığı, (2021). Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü Uşak İl Şube Müdürlüğü. Uşak İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Projesi Sonuç Raporu.

Tarım ve orman Bakanlığı (2022). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 64 Uşak Avlak Haritası. 2022-2023 Av Dönemi Resmi Gazetesi 1. Mükerrer 27/05/2022 ve 31848 Sayılı kararına uygun basım.

Tarım ve Orman Bakanlığı, (2023). https://avbisresim.tarimorman.gov.tr/AVBIS/AvlakHaritalari/64.pdf Erişim tarihi: (31.03.2023)

TÜİK (2021). https://www.tuik.gov.tr › duyuru › favori_raporlar. (Erişim tarihi, 03.28.2023).

Türker, H.B. (2021). Uşak ilinin arazi örtüsü değişiminin corine verileri doğrultusunda incelenmesi, Turkish Journal of Forest Science, 5(2), 634-650.

Türkeş, M., Sümer, U.M. & Kılıç, G. (2002). Persistence and periodicity in the precipitation series of Turkey and associations with 500 hPa geopotantial heights. Climate Research, 21, 59-81.

Uşak Belediyesi. (2023). Uşak Belediyesi Coğrafi Yapısı. Erişim tarihi: 30.03.2023. https://www.usak.bel.tr/sayfa/cografi-yapisi/

Uşak Belediyesi, (2020). https://www.usak.bel.tr/sayfa/genel-bilgi/ Erişim: 24.05.2023.

İndir

Yayınlanmış

25.07.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Metin, A. E., & Ören, V. E. (2023). Sürdürülebilirlik Kapsamında Uşak İli Av Turizmi Potansiyelinin Araştırılması. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 10(28), 110–120. https://doi.org/10.5281/zenodo.8235139

Sayı

Bölüm

Makaleler