OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ


Özet Görüntüleme: 159 / PDF İndirme: 56

Yazarlar

  • Işılay KALAN SARI Dr. Öğr. Üyesi, SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
  • Hatice Gizem Berber Arş. Gör., SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.538

Anahtar Kelimeler:

Orlistat, obesity, triglyceride, lipids

Özet

Orlistat bağırsak lümenindeki pankreatik lipaz aktivitesini inhibe ederek diyetteki yağ emilimini azaltmaktadır. Bazı çalışmalar orlistat tedavisinin uzun veya kısa süreli kullanımının kilo verdirici etkisinden bağımsız olarak total kolesterol (TK), LDL kolesterol (LDL-K) ve trigliserid (TG) düzeylerinde azalmaya sebep olabileceğini göstermiştir. Bu çalışma obez hastalarda orlistat tedavisinin lipid profili üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Vücut kitle indeksi (VKI) 40’ın üzerinde olan 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalara düşük kalorili diyete ek olarak günde 3 defa yemeklerle birlikte 120 mg orlistat tedavisi eklendi. Başlangıçta ve 8 hafta sonra lipid düzeyleri ve kilo ölçüldü. Hastaların 20’si kadındı ve yaş ortalaması 37,7±14,3 idi. Ortalama VKI başlangıçta 45,3±5,5 iken 2 aylık tedavi sonunda 44,4±5,4 (p=0.6) bulundu. TK seviyesinin 217,6±45,3 mg/dl’den 196,8±31.4 mg/dl’ye (p=0,1), TG düzeylerinin 190,3±49,8 mg/dl’den 155,6±40,3 mg/dl seviyesine (p=0,045), LDL-K düzeyinin 134,33±38,8 mg/dl’den 116,9±29,7 mg/dl’ye düştüğü (p:0,18) gözlendi. HDL-K düzeyi ise başlangıçta 50,5±14,6 mg/dl iken 2 aylık tedavi sonunda 51,2±14,6 mg/dl (p=0.8) idi. 2 aylık tedavi sonunda sadece TG düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı azalma sağlandı. VKI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gözlenmedi. Son zamanlarda yayımlanan çalışmalar orlistatın TG,TK ve LDL-K seviyelerini düşürücü etkisi olduğunu göstermekle beraber biz çalışmamızda sadece TG düzeylerini anlamlı olarak düşürdüğünü gözlemledik. Anlamlı kilo kaybı sağlamadan bu sonucun elde edilmesi kilodan bağımsız etkisi olduğunu düşündürmektedir. Orlistatın lipid profili üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha fazla hasta sayısını içeren ve daha uzun süre kullanımını deneyimleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.

İndir

Yayınlanmış

02.06.2021

Nasıl Atıf Yapılır

KALAN SARI, I., & Berber, H. G. (2021). OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ . Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 8(15), 142–146. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.538

Sayı

Bölüm

Makaleler