DETERMINING THE CORRELATION BETWEEN THE PRIVACY CONSCIOUSNESS OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TOWARD THE RECORDING AND PROTECTION OF PERSONAL HEALTH DATA


Özet Görüntüleme: 247 / PDF İndirme: 181

Yazarlar

  • Mahinur Durmus Iskender PhD, MSc, BSc, RN, Assistant Professor, Kastamonu University, Health Sciences Faculty, Department of Midwifery, Kastamonu
  • Ayşenur Durmuş I MSc, BSc, RN, PhD student, Research Asistant, Kastamonu University, Health Sciences Faculty, Department of Midwifery, Kastamonu

DOI:

https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.960

Anahtar Kelimeler:

Ebelik Öğrencileri, Hemşirelik Öğrencileri, Kişisel sağlık verileri, Mahremiyet bilinci

Özet

Bu araştırma; ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilinci ile kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunması tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı- ilişki arayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Araştırma, bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören tüm ebelik ve hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2021-2022 öğretim yılında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 801 ebelik ve hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, çalışmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama araçlarını eksiksiz bir şekilde dolduran 283 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, “Sosyo-demografik Özellikler Soru Formu”, Mahremiyet Bilinci” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutum ölçeği” kullanılarak toplanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, Kolmogorov-Smirnov testi, bağımsız iki örnek t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Dunnett’s testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrenciler kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunması ölçeğinden toplam 3,81±0,95 puan, Mahremiyet Bilinci Ölçeğinden ise toplam 4,30±0,77 puan almışlardır. Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerin hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerden tüm alt boyut ve ölçek toplamından daha yüksek puan aldıkları görülmüştür. Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin Mahremiyet bilinci ile Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunması Tutumları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç olarak, Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilincinin yüksek olduğu, kişisel sağlık verilerinin kaydı ve korunmasına ilişkin tutumlarının olumlu ve farkındalıklarının yüksek olduğu saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

01.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Iskender, M. D., & Durmuş, A. (2022). DETERMINING THE CORRELATION BETWEEN THE PRIVACY CONSCIOUSNESS OF MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TOWARD THE RECORDING AND PROTECTION OF PERSONAL HEALTH DATA. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 9(21), 67_78. https://doi.org/10.38065/euroasiaorg.960

Sayı

Bölüm

Makaleler