Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNE GÜNCEL BİR BAKIŞ
(A CURRENT OVERVIEW OF PLANT BIOTECHNOLOGY )

Yazar : Özge Demirel  , Oğuz Akveç, Canan Can  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 20
Sayfa : 110-149
    


Özet

Açlık “insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan yeterli miktarda gıdaya ulaşamaması” olarak tanımlanmakta ve gıdalara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. İnsanoğlunun beslenmesinin temelini oluşturan gıda ve geçmişten günümüze kadar süregelen tarım, günümüzdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan yoğun nüfus artışı ve olumsuz yönde değişmekte olan iklim, çevre koşulları ve zorlayıcı diğer faktörler gibi pek çok sorun gıda güvenliğini ve tarımsal uygulamaları tehdit etmektedir. Mevcut durumun devam etmesi, oluşan/oluşmaya başlayan tehdidin gelecekte artarak çok daha büyük problemlere neden olacağını düşündürmektedir. Günümüz gelişmeleri göz önüne alındığında tarımsal üretimi artırmada biyoteknolojik tekniklerin moleküler teknikler ile birlikte kullanımı büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında tarımsal ve bitki biyoteknoloji farklı disipliner alanlardan yararlanarak, dünyadaki gelişmeler doğrultusunda tarımdaki gelişmelere hız verebilecek, sorunları farklı bakış açıları geliştirerek kısa bir sürede çözebilecek bir multidisipliner alandır. Bu çerçevede güncel biyoteknolojik gelişmelerin hedefi ürünlerin kısıtlamalarını (abiyotik – biyotik stres, hastalıklar, ekonomik faktörler, vb.) ortadan kaldırarak verimini artırmaktır. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramının da önem kazandığı bu alanda disiplinler arası bir süreç işlemektedir. Sürdürülebilir tarım, tarımsal üretim uygulamaları ve üretilen gıda maddeleri için doğal kaynakların yok edilmemesi ve verimli bir şekilde kullanılmasını esas almaktadır. Tarımsal anlamda bu kavram ile bitki biyoteknolojisinin uyumlu olması büyük önem taşımaktadır. Bu amaç için biyoteknoloji adı altında yer alan klasik biyoteknolojik tekniklerden başalayıp modern biyoteknolojik tekniklere kadar giden ve zaman geçtikçe de karmaşıklık düzeyleri artan çeşitli teknolojilerin ülkelerin bilim-teknolojideki gelişmişliklerine bağlı olarak tarım alanında değişik şekillerde kullanıldığı bilinmektedir. Tüm bunlara ek olarak biyoteknolojik yaklaşımlar dünyanın gıda güvenliğine katkıda bulunmak için muazzam bir potansiyele sahip olmasına rağmen, genetiği değiştirilmiş ürünlerin bir tehdit oluşturduğu konusunda çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bu derleme kapsamında bitkiler için biyoteknoloji, eskiden yeniye tarihsel bakış, biyoteknolojinin modern teknikleri, gen teknolojileri, yeni gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenliği hakkında yaklaşımlarda bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Biyoteknoloji, Sürdürülebilirlik, Gıda, Tarım

Abstract

Hunger is defined as “the inability to reach the sufficient amount of food necessary for people to survive”, and the need for food is increasing day by day. Food that forms the basis of human nutrition, and agriculture, from the past to the present, threaten food security and agricultural practices with many problems such as excessive population growth released as a result of activities in today and negatively changing climate, environmental conditions and other compelling factors. The continuation of the current situation makes us think that the emerging/starting to emerge threat will increase and cause much bigger problems in the future. Considering today's developments, it is an undeniable fact that biotechnological methods, especially molecular techniques, provide advantages in increasing agricultural production. From this point of view, agricultural and plant biotechnology are a multidisciplinary field that can accelerate the developments in agriculture in line with the developments in the world and solve the problems in a short time by growing different perspectives by making use of different disciplinary areas. The aim of current biotechnological developments in this framework is to increase the yield of product by removing the restrictions of products (abiotic - biotic stress, diseases, economic factors, etc.). Also, an interdisciplinary process operates in this field, where the notion of sustainability gains importance. Sustainable agriculture is based on agricultural production practices and the efficient use of natural resources for the foodstuffs produced. In agricultural terms, it is of great importance that this notion is compatible with plant biotechnology. For this purpose, it is known that various technologies, starting from classical biotechnology under the name of biotechnology to modern biotechnological methods and increasing in complexity as time passes, are used in agriculture in different ways depending on the development status of countries in science and technology. In addition to all these, although biotechnological approaches have enormous potential to contribute to the world's food security, they have also brought several concerns that genetically modified crops pose a threat. Within the scope of this review, approaches have been made about biotechnology for plants, historical perspective from old to new, modern techniques of biotechnology, gene technologies, new food production technologies and food safety.Keywords
Biotechnology, Sustainability, Food, Agriculture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri