Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METASTATİK KOLOREKTAL KANSERDE REGORAFENİBE YANITI PREDİKTE EDEN KLİNİK FAKTÖRLER
(CLINICAL FACTORS PREDICTING RESPONSE TO REGORAFENIB IN METASTATIC COLORECTAL CANCER )

Yazar : Özlem Nuray Sever  , Gökmen Aktaş, Başar Aksoy, Mustafa Yıldırım  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 20
Sayfa : 23-27
    


Özet

Kolorektal kanser (KRK) yaygın ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Regorafenib (Stivarga ®) dünya çapında metastatik kolorektal kanserde kullanım için onaylanmış oral küçük moleküllü, çoklu kinaz inhibitörüdür. Çalışmamızda regorafenibe yanıtı predikte eden klinik faktörler araştırılmıştır. Çalışmaya Gaziantep Medical Park Hastanesi ve Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji polikliniğine 2010-2021 yılları arasında başvuran mKRK tanısı ile regorafenib kullanan hastalar dahil edilmiştir. Hasta dosyaları geriye dönük olarak taranarak yaş, cinsiyet, histopatolojik alt tip, radyolojik görüntüleme sonuçları, evre ve takip sırasındaki nüks gelişimi ve sağ kalım bilgileri elde edilmiştir. İstatiksel analizler SPSS versiyon 15.0 yazılım programı kullanılarak yapıldı. Çalışmaya metastatik kolorektal kanserli 3. veya 4. basamak tedavide regorafenib kullanan toplam 20 hasta alındı. Hastalar metastaz bölgelerine göre değerlendirildiğinde karaciğer 9 (%45), akciğer 1 (%5), karaciğer ve akciğer 3 (%15), periton 4 (%20), karaciğer, over, omentum ve periton 1 (%5), akciğer ve kemik 1 (%5), karaciğer, akciğer ve kemik metastazı 1 (%5) hastada tespit edildi. Sonuç olarak 15 (%75) hastada karaciğer metastazı mevcuttu. Hastaların medyan sağkalımı 25,5 ay (%95 CI: 24.1-26.8) idi. Sağkalımla cinsiyet, ECOG PS, de novo metastatik hastalık durumu, sigara kullanımı ve kilo kaybı (p=0.139, p=0.240, p=0.173, p=0.911, p=0.923) arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Karaciğer metastazı olmayanlarda medyan sağkalım 40,3 ay (%95 CI: 0-92.6) iken karaciğer metastazı olanlarda medyan sağkalım 25 ay (%95 CI: 13.8-36.2) (p=0.036) olarak saptandı (Şekil 1). Regorafenib kullanımı ile ilişkili grade 3 ve üzeri yan etkiler değerlendirildiğinde el-ayak-cilt reaksiyonu 4 (%20) hastada, halsizlik 6 (%30) hastada gözlenmişti. Tedavi ilişkili yan etkiler nedeniyle doz redüksiyonu yapılan toplam 8 (%40) hasta mevcutken, tedaviyi kalıcı olarak kesmeyi gerektiren hiç hasta olmamıştı. mKRK tanısı ile regorafenib kullanan hastaların sağkalımı üzerinde etkili faktörlerin araştırıldığı bu retrospektif çalışmada karaciğer metastazının varlığı kötü prognozla ilişkili bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Metastatik Kolorektal Kanser, Regorafenib, Genel Sağkalım

Abstract

Colorectal cancer (CRC) is a common disease with high mortality. Regorafenib (Stivarga ®) is an oral small molecule, multiple kinase inhibitor approved worldwide for use in metastatic colorectal cancer. In our study, clinical factors predicting response to regorafenib were investigated. Patients who applied to Gaziantep Medical Park Hospital and Sanko University Medical Faculty Hospital Medical Oncology outpatient clinic between 2010-2021 with the diagnosis of mCRC and using regorafenib were included in the study. Electronic medical records of the patients were reviewed retrospectively. Statistical analyzes were performed using SPSS version 15.0 software. A total of 20 patients with metastatic colorectal cancer using regorafenib in the third or fourth line therapy were included in the study. Overall, 15 (75%) patients had liver metastases. The median overall survival of the patients was 25.5 months (95% Confidence Interval (CI), 24.1-26.8). Overall survival was not significantly associated with sex, ECOG performance status score, de novo metastatic disease status, smoking status and weight loss history (p=0.139, p=0.240, p=0.173, p=0.911, p=0.923, respectively). A significant association was found between the presence of liver metastasis and survival (p=0.036). The median overall survival was 40.3 months (95% CI, 0-92.6) in patients without liver metastases, and 25 months (95% CI: 13.8-36.2) in patients with liver metastases. In this retrospective study investigating the factors affecting the survival of patients using regorafenib with the diagnosis of mCRC, the presence of liver metastasis was found to be associated with a poor prognosis.Keywords
Metastatic Colorectal Cancer, Regorafenib, Overall Survival

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 20 Nisan 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri