Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN HALK SAĞLIĞI DERSİNİN SAĞLIKLI YAŞAM FARKINDALIĞI İLE SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ VE KORUYUCU DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE EFFECT OF THE PUBLIC HEALTH COURSE GIVEN TO HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ON HEALTHY LIFE AWARENESS AND HEALTH IMPROVING AND PROTECTIVE BEHAVIORS )

Yazar : Neşe ATAMAN BOR  & Şengal BAĞCI TAYLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 103-113
    


Özet

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerine verilen Halk Sağlığı dersinin Sağlıklı Yaşam Farkındalığı (SYF) ile Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar (SGKD) Üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlayan çalışmada katılımcıların yaş ortalaması 22.69±14.32 olup;%57.8'i kadındır. Katılımcıların%67.8'sı çekirdek aile, %66.7'sinin 5 ve üzeri kardeşi var, %51.1'inin sağlık sigortası yok, %26.1'inin annesi; %27.2'inin babası okur yazar, %39.4'u tıbbi dökümantasyon şubesinden , %51.1'inin aylık geliri yetersiz, %23.6'sı sigara, %5.5'’i alkol kullandığını belirtmiş %6.7sinin kronik hastalığı, %20.6'sının ailede genetik hastalığı, %10'unda duygusal anomali var; %67.2'si normal kiloda ve %4.4'ü obez olarak bulunmuştur. Deney grubunun halk sağlığı dersi sonrası SYF ölçeği toplam puanı ile alt boyutlardan değişim, sorumluluk ve beslenmede eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubunda ise SYFÖ toplam ile alt boyut puan ortalamaları (beslenme alt boyutu hariç) son test ile ön test arasında anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Deney grubunun SGKDÖ toplam puanı ile alt boyutlardan fiziksel sağlığı geliştirme, psikososyal sağlığı geliştirme ve sağlığı koruma eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Kontrol grubunda ise SGKDÖ toplam ve alt boyutları puan ortalamasında (fiziksel sağlığı geliştirme alt boyutu dışında) son ve ön test arasında anlamlılık saptanmamıştır (p>0.05). Deney grubu son test SGKDÖ toplam ve alt boyut puan ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fazladır. Yine deney grubu son test SYF toplam ve alt boyut puan ortalamaları (beslenme alt boyutu dışında) kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur (p<0.01). Korelasyon analizi sonucunda R değeri ,443 olarak bulunmuştur. SGKDÖ arttıkça SYFÖ anlamlı düzeyde artmaktadır (p<0.01). Çalışmada elde edilen sonuçlara göre her iki ölçek arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında, özellikle sağlık alanında eğitim alan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını benimsemeleri önemlidir. Meslek hayatı boyunca çevreye de katkı sağlamaları için SHMYO öğrencilerine sağlıklı yaşam farkındalığı, sağlığı geliştirme ve korunma konularını kapsamlı bir şekilde içeren halk sağlığı dersinin verilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlıklı Yaşam Farkındalığı, Sağlığı Geliştirici ve Koruyucu Davranışlar, Halk Sağlığı

Abstract

In the study aiming to evaluate the effect of the Public Health course given to the students of Vocational School of Health Services (SHMYO) on Healthy Life Awareness (SYF) and Health Promoting and Protective Behaviors (SGKD), the mean age of the participants was 22.69±14.32, 57.8% of them were women. 67.8% of the participants had a nuclear family, 66.7% had 5 or more siblings, 51.1% had no health insurance, 26.1% had mothers; The fathers of 27.2% were literate, 39.4% from the medical documentation department, 51.1% had insufficient monthly income, 23.6% stated that they used cigarettes, 5.5% used alcohol, 6.7% had a chronic disease, 20.6% had genetics in the family. disease, 10% have emotional anomalies; 67.2% were at normal weight and 4.4% were obese. A significant difference was found between the total score of the SYF scale after the public health course of the experimental group and the mean scores of the sub-dimensions change, responsibility and nutrition before and after the education (p<0.05). In the control group, however, no significant difference was found between the SYFS total and sub-dimension mean scores (except for the nutrition sub-dimension) post-test and pre-test (p>0.05). A significant difference was found between the total score of the experimental group's SDQS and the sub-dimensions of physical health promotion, psychosocial health promotion and health protection before and after the training (p<0.05). In the control group, no significant difference was found between the post-test and the pre-test in the mean score of the SSBS total and sub-dimensions (except for the physical health promotion sub-dimension) (p>0.05). Experimental group post-test SDSS total and sub-dimension mean scores were significantly higher than the control group. Again, the posttest SYF total and sub-dimension mean scores of the experimental group (except for the nutrition sub-dimension) were found to be significantly higher than the control group (p<0.01). As a result of the correlation analysis, the R value was found to be ,443. As SRSS increased, SYFI increased significantly (p<0.01). According to the results obtained in the study, the relationship between both scales is positive. In the formation of a healthy society, it is important that students who receive education in the field of health adopt healthy lifestyle behaviors. In order for them to contribute to the environment throughout their professional life, SHMYO students should be given a public health course that includes healthy life awareness, health promotion and protection in a comprehensive way.Keywords
Healthy Living Awareness, Health Promotion and Protective Behaviors, Public Health

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri