Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAFRA KESESI KARSINOMLARINDA MIKROSATELLIT INSTABILITE, ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ VE CerbB2 EKSPRESYONUNUN SAĞKALIMA ETKILERI NELERDIR?
(WHAT ARE THE EFFECTS OF MICROSATELLITE INSTABILITY, ESTROGEN RECEPTOR AND CerbB2 EXPRESSION ON SURVIVAL IN GALLBLADDER CARCINOMA? )

Yazar : Sibel ŞENSU  Selma Sengiz Erhan, Sevinc Hallac Keser, Aylin Ege Gul, Nagehan Ozdemir Barışık, Yesim Saliha Gurbuz, Nusret Erdoğan  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 19
Sayfa : 83-94
    


Özet

Safra kesesi karsinomlarında tedavi seçenekleri hala çok sınırlı olup prognostik faktörler tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, mikrosatellit instabilite (MSI), östrojen/progesteron reseptörü, CerbB2 (HER2/Neu) durumu ve diğer prognostik parametrelerin sağkalım ile ilişkisini araştırarak patogenetik, prognostik ve hedefe yönelik terapötik bilgilere katkı sağlamaktır. Gereç&Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 2008-2020 arasında iki merkezde tanı alan safra kesesi karsinomları alınmıştır. Tümörlerin histopatolojik özellikleri yanısıra immünhistokimyasal olarak, MSI için MLH1, MSH2, MSH6, PMS2; östrojen reseptörü alfa (ER-?) / progesteron reseptörü (PR) ve CerbB2 durumları araştırılmıştır. CerbB2 pozitifliği, Silver-enhanced in situ hybridization (SISH) yöntemi ile doğrulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya 75 safra kesesi karsinomu olgusu alınmıştır. Bir olguda (%1.3) ER-? immünboyanması, 25 olguda (%33.3) SISH ile doğrulanmış CerBB2 pozitifliği ve 3 olguda (%4) MSI saptanmıştır. İstatistiksel analizde, grad, vasküler invazyon, perinöral invazyon ve sağkalım arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). CerbB2 pozitif olgularda sağkalım (46 ay) negatif olgulardan (15 ay) anlamlı olarak daha uzundur (p=0.021). Sonuçlar: Safra kesesi karsinomlarında yapılan bu çalışmada, tümör gradı, perinöral invazyon, ve vasküler invazyon sağkalımı olumsuz yönde etkilemiştir. CerbB2 pozitifliği her üç olgudan birinde saptanmış olup bu olgularda sağkalım daha uzundur. Östrojen pozitifliği çok nadiren gözlenmiştir. MSI durumunu araştırmak uygun olabilir.Anahtar Kelimeler
Safra kesesi karsinomu, sağkalım, CerB2, östrojen reseptörü, mikrosatellit instabilite

Abstract

Treatment options for gallbladder carcinomas are still very limited and prognostic factors are controversial. The aim of this study was to investigate the relationship between microsatellite instability (MSI), estrogen/progesterone receptor, CerbB2 (HER2 / Neu) status, as well as other prognostic parameters, and survival, in order to contribute to pathogenetic, prognostic and targeted therapeutic information. Material&Methods: In this retrospective study cases of gallbladder carcinoma diagnosed in two centers between 2008-2020 were included. Besides histopathological features of the tumors, the expression of MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 for microsatellite instability (MSI), estrogen receptor alpha (ER-?) / progesterone receptor (PR) and CerbB2 status were immunohistochemically investigated. CerbB2 positivity was verified by Silver-enhanced in situ hybridization (SISH) method. Results: Seventy-five gallbladder carcinomas were included. In one case (1.3%) ER-? immunostaining, in 25 cases (33.3%) SISH- confirmed CerbB2 positivity and, in 3 cases (4%) MSI were detected. Statistically, a significant relationship was found between grade, vascular invasion, perineural invasion and survival (p <0.05). Survival in CerbB2 positive cases (46 months) was significantly longer than negative ones (15 months) (p = 0.021). Conclusion: In this study on gallbladder carcinomas, tumor grade, perineural invasion and vascular invasion had negative effect on survival. CerbB2 positivity was seen in every three case and they showed a longer survival. Estrogen positivity was very rarely observed. MSI might be worth investigating.Keywords
Gallbladder carcinoma, survival, CerbB2, estrogen receptor, microsatellite instability

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri