Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GAZLIGÖL (İHSANİYE-AFYONKARAHİSAR, TÜRKİYE) SU KAYNAKLARININ HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KALİTE DEĞERLENDİRMESİ
(QUALITY ASSESSMENT AND HYDROGEOCHEMICAL PROPERTIES OF GAZLIGÖL (İHSANIYE-AFYONKARAHISAR, TURKEY) WATER RESOURCES )

Yazar : Ayla BOZDAĞ  & Hilal ARIOL ERBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 83-99
    


Özet

İnceleme alanı Afyonkarahisar ilinin yaklaşık 21 km kuzeyinde bulunan Gazlıgöl (İhsaniye) ve çevresini içermektedir. Bu çalışmada inceleme alanındaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri ve farklı amaçlar için kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bölgedeki toplam 19 adet yeraltısuyu örneğinin pH, elektriksel iletkenlik (EC), ana anyon-katyon ve NO3 içerikleri belirlenmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre bölgedeki su kaynaklarının pH değerleri 7.1 ile 8.1 arasında değişmekte ve ortalama 7.7 olup bazik sular sınıfında yer almaktadır. Elektriksel iletkenlik değerleri ise 110 ile 1927 µS/cm arasında olup ortalama 461 µS/cm’dir. Bölgedeki hakim su tipleri ise Ca-Na-HCO3, Ca-Mg-HCO3, Ca-Mg-HCO3-SO4, Na-Ca-HCO3 ve Na-Ca-HCO3-SO4’dür.

İnceleme alanındaki su kaynaklarının içme suyu olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE 266) standartları kullanılmış ve sadece H16 ve H18 numaralı örneklerin içme suyu olarak kullanımının sakıncalı olabileceği belirlenmiştir. Su kaynaklarının sulama suyu olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesinde elektriksel iletkenlik, sodyum yüzdesi, sodyum adsorpsiyon oranı, artıksal sodyum karbonat, Kelley indeksi, geçirgenlik indeksi parametreleri ile Wilcox ve ABD Tuzluluk Laboratuvarı diyagramları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre HG16 ve HG18 numaralı örnekler hariç tüm örneklerin sulama suyu açısından uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca suların endüstride kullanım özellikleri değerlendirildiğinde HG1, HG11 ve HG19 numaralı örneklerin “kaynarken köpüren sular” sınıfında, HG16 ve HG18 numaralı örneklerin “kaynarken çok köpüren sular” sınıfında olduğu belirlenmiştir. HG9, HG10, HG11, HG13, HG16, HG18 ve HG19 numaralı örnekler ise “karbonat çökelmesi izlenir” sınıfında olup bu tip sular çürütme ve kireçlendirmeye neden olabilir.Anahtar Kelimeler
Su kalitesi, Gazlıgöl, hidrojeokimya, sodyum adsorbsiyon oranı

Abstract

The study area includes Gazlıgöl (İhsaniye) and its surroundings located approximately 21 km north of Afyonkarahisar province. In this study, it is aimed to determine the hydrochemical properties of the water resources in the study area and their usability for different purposes. With this scope, pH, electrical conductivity (EC), main anion-cation and NO3 contents of a total of 19 groundwater samples in the region were determined. According to the results obtained, the pH values of the water resources in the region vary between 7.1 and 8.1 and the average is 7.7, which is basic water. The electrical conductivity values are between 110 and 1927 µS/cm, with an average of 461 µS/cm. The dominant water types in the region are Ca-Na-HCO3, Ca-Mg-HCO3, Ca-Mg-HCO3-SO4, Na-Ca-HCO3 and Na-Ca-HCO3-SO4.

World Health Organization (WHO) and Turkish Standards Institute (TSE 266) standards were used to evaluate the usability of water resources in the study area as drinking water and it has been determined that only the samples H16 and H18 can be unfavorable to use as drinking water. Electrical conductivity, sodium percentage, sodium adsorption rate, residual sodium carbonate, Kelley index, permeability index parameters, Wilcox and US Salinity Laboratory Diagrams were used to evaluate the suitability of water resources as irrigation water. According to the results obtained, it was determined that all waters were suitable for irrigation water, except for samples HG16 and HG18. In addition, in terms of the industrial use properties of the water resources, HG1, HG11 and HG19 samples are in the "bubbling waters when boiling" class, while the HG16 and HG18 samples are in the "highly foaming waters when boiling" class. HG9, HG10, HG11, HG13, HG16, HG18 and HG19 samples in the class of “carbonate precipitations occur” and this type of water can cause rotting and calcification.Keywords
Water quality, Gazlıgöl, hydrogeochemistry, sodium adsorption rate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri