Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİVEDO RETİKULARİS: KLİNİK ÖNEMİ VE TEDAVİSİ
(LIVEDO RETICULARIS: CLINICAL SIGNIFICANCE AND TREATMENT )

Yazar : Hasan EKİM  & Meral EKİM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 64-70
    


Özet

Livedo reticularis (LR), deride menekşe renkli, ağ benzeri siyanotik bir patern ile karakterize hiperpigmente renk değişikliğidir ve daha çok ekstremitelerde ve gövdede görülür. LR bütünlüğü bozulmamış dairemsi ağlar şeklindedir. Şayet sirküler ağımsı görünümler bozularak düzensiz kırık bir patern gösterirse livedo racemosa (LRC) olarak tanımlanır. LR, genç ve orta yaşlı kadınları etkileyen iyi huylu, birincil bir hastalıktır. LRC ise ikincil bir hastalıktır, patolojik ve kalıcıdır. LR’de, canlı konik renk değişikliği simetrik, geri dönüşümlü ve tekdüzedir. LRC’da, canlı konik renk değişikliği geri döndürülemez ve kırıktır. Konsept olarak, patolojik livedoid formun LCR olduğu belirtilmiş ise de, klinik çalışmalarda LR ile LRC arasında kesin bir ayırım yoktur ve genellikle ‘livedo retikülaris' her ikisini de tanımlamak için kullanılmaktadır. Çalışmamız Ocak 2013 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında livedo retikularis tanısı konulan sekiz hastayı kapsamaktadır. Hastalarımızın birisi erkek diğerleri kadın idi. Yaşları 25 ile 70 yıl arasında değişmekteydi ve ortalama yaş 45.5±16.7 yıldı. Başlıca yakınmalar soğukluk, uyuşukluk ve ağrı olmakla birlikte tüm hastalarda estetik kaygı ön plandaydı. Fizik muayenede tüm hastaların alt ekstremitlerinde menekşe renginde, balıkçı ağına benzer görünümler dikkati çekmekteydi. Hastaların altısında venöz yetmezlikte eşlik etmekteydi. Uyguladığımız tedavi sonucu venöz yetmezlik olan olgularda düzelme oldu. Ancak, kozmotik amaçla uyguladığımız vazodilatatör tedavi sonucu ağımsı görünümlerde bariz bir düzelme olmadı. Livedoid vaskülopatinin, başlangıcından birkaç yıl sonra nörovasküler ve kardiyovasküler komplikasyonlar gelişme riski olduğundan, bu hastaların izlenmesi önemlidir. COVID-19 pandemisi döneminde pulmoner belirtilerden önce LR görülebileceği göz önüne alınarak COVID-19 tanısını ekarte etmek için bu olgularda gerekli tetkiklerde yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Livedo Retikularis, Livedo Racemosa, Livedoid Vaskulopati

Abstract

Livedo reticularis (LR) is a hyperpigmented discoloration of the skin characterized by a violet, reticulated cyanotic pattern, and is more common on the extremities and trunk. LR is in the form of intact circular networks. If the circular reticulated appearance is distorted and shows an irregular fracture pattern, it is defined as livedo racemosa (LRC). LR is a benign, primary disease that affects young and middle-aged women. LRC, on the other hand, is a secondary disease, pathological and permanent. In LR, the vivid cone discoloration is symmetrical, reversible, and uniform. In LRC, the vivid cone discoloration is irreversible, and fractured. Although it has been stated as a concept that the pathological livedoid form is LCR, there is no clear distinction between LR and LRC in clinical studies and generally 'livedo reticularis' is used to describe both. Our study includes eight patients diagnosed with livedo reticularis between January 2013 and May 2021. One of our patients was male and the other was female. Their ages ranged from 25 to 70 years and the mean age was 45.5±16.7 years. Although the main complaints were coldness, numbness and pain, aesthetic anxiety was prominent in all patients. On physical examination, violet-colored fishing net-like appearances were noted on the lower extremities of all patients. It was accompanied by venous insufficiency in six of the patients. As a result of the treatment we applied, there was improvement in venous insufficiency. However, as a result of the vasodilator treatment we applied for cosmological purposes, there was no obvious improvement in the reticulated appearances. Because of the risk of developing neurovascular and cardiovascular complications several years after the onset of livedoid vasculopathy, it is important to monitor these patients. Considering that LR may be seen before pulmonary symptoms during the COVID-19 pandemic period, necessary tests should be performed to rule out the diagnosis of COVID-19 in these cases.Keywords
Livedo Reticularis, Livedo Racemosa, Livedoid Vasculopathy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri