Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MERSİN İLİNİN SÜS BİTKİSİ POTANSİYELİ TAŞIYAN BAZI DİKOTİL ENDEMİK BİTKİLERİ
(SOME DICOTYL ENDEMIC PLANTS WITH THE POTENTIAL OF BEING AN ORNAMENTAL PLANT IN MERSIN )

Yazar : Muhyettin ŞENTÜRK  & Rıza BİNZET  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 16
Sayfa : 79-92
    


Özet

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin önemli bir kısmını oluşturan Türkiye florası Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye florası endemizm oranı bakımından da diğer dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin endemizm bakımından en zengin bölgesi olan Akdeniz bölgesi içerisinde yer alan Mersin ili, floristik yönden ülkemiz florasının ve Akdeniz’in önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Mersin ili florası endemizm oranı yaklaşık olarak %23 civarındadır. Şehirleşmenin arttığı ve kırsal alanlardaki yoğunlaşmanın azaldığı günümüzde şehir hayatına doğal unsurlar ve bitkiler giderek daha fazla katılmaktadır. Bu sebeple Mersin gibi büyük şehirler ve kentler doğayla bütünleştirilmeye veya doğa ve unsurları şehir hayatına dahil edilmeye çalışılmaktadır. Maalesef ki şehir hayatına dahil edilmeye çalışılan bitkilerin çoğu ülkemizin doğal bitkileri olmayıp ağırlıklı olarak yabancı kökenli egzotik dikotil süs bitkileridir. Bu türlerden bazıları istilacı olup doğal ekosistemi tehdit ettikleri de görülmektedir. Bu nedenle Mersin’de doğal yayılışı bulunan türlerin peyzaj alanlarına ve kent ekosistemine dahil edilmesi birçok açıdan önem arz etmektedir. Bu yüzden hem doğal ekosisteme zarar verilmemiş olunacaktır hem de estetik açıdan değerli türler süs bitkisi olarak değerlendirilebilecektir. Bu bağlamda çalışmamızda önerilen türlerin yalnız ülkemizde (bazılarının ise yalnızca Mersin’de) yayılış göstermesi bu türlerin süs bitkisi sektörüne kazandırılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Mersin’de doğal yayılış gösteren dikotil (çift çenekli) endemik bitki taksonlarından süs bitkisi potansiyeli taşıyan bazı taksonlar tespit edilmiş ve bu taksonların fotoğrafları sunulmuştur. Tespit edilen 13 farklı dikotil familyasına ait 30 farklı endemik takson listelenmiştir. Önerdiğimiz endemik taksonların hâlihazırda peyzajda kullanılagelen taksonlardan estetik açıdan çok farklı olmadıkları hatta bazı taksonların peyzajda değerlendirilen bazı egzotik taksonlardan daha gösterişli oldukları görülmektedir. Ayrıca önerilen listede peyzajda tıbbi öneme sahip taksonlar ve bal bitkisi olarak da değerlendirilebilecek endemik taksonların yanı sıra yer örtücü ve çit bitkileri de bulunmaktadır. Mersin’in doğal bitki örtüsünün elemanları olan bu taksonların doğadan ilham alınarak kentsel alanlara aktarılıp egzotik türlerin önemli bir kısmının sebep olduğu biyolojik, ekolojik, ekonomik ve hatta patolojik sorunların önüne geçilebilmesini öngörmekteyiz.Anahtar Kelimeler
Süs bitkisi, Endemik, Mersin, Kent ekosistemi, Egzotik, Dikotil

Abstract

Flora of Turkey, which constitutes an important part of Turkey of biological diversity, ranks first among European countries. Flora of Turkey first among other countries in the world in terms of its endemism rate. Mersin province, which is located in the Mediterranean region, which is the richest region of Turkey concerning endemism, forms an important part of our country's flora and the Mediterranean in terms of floristic. The endemism rate of flora of Mersin province is approximately 23%. Today, when urbanization is increasing and the concentration in rural areas decreases, natural ingredients and plants are increasingly included in city life. For this reason, big cities and cities such as Mersin are trying to be integrated with nature or to include nature and its ingredients in city life. Unfortunately, most of the plants that are tried to be included in city life are not natural plants of our country but are mainly exotic dicotyledon ornamental plants of foreign origin. Some of these species are invasive and appear to threaten the natural ecosystem. For this reason, it is important in many aspects to include the species with natural distribution in Mersin to the landscape areas and urban ecosystem. Therefore, the natural ecosystem will not be damaged therewithal aesthetically valuable species can be considered ornamental plants. In this context, the spread of the species suggested in our study only in our country (and some only in Mersin) is of great importance in bringing these species to the ornamental plant sector. In this study, some of the dicotyl endemic plant taxa with ornamental plant potential were identified, and photographs of these taxa were presented. Thirty different endemic taxa belonging to 13 different dicotyl families identified are listed. It is seen that the endemic taxa we propose are not very aesthetically different from the taxa currently used in the landscape, and even some taxa are more striking than some exotic taxa evaluated in the landscape. In addition, the proposed list includes taxa with medical importance in the landscape and endemic taxa that can also be considered as honey plants, as well as ground cover and hedge plants. We anticipate that these taxa, which are the elements of the natural vegetation of Mersin, can be transferred to urban areas by taking inspiration from nature and prevent biological, ecological, economic, and even pathological problems caused by a significant part of exotic species.Keywords
Ornamental Plant, Endemic, Mersin, Urban ecosystem, Exotic, Dicotyl

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri