Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MERSİN İLİNİN SÜS BİTKİSİ POTANSİYELİ TAŞIYAN BAZI MONOKOTİL ENDEMİK BİTKİLERİ
(SOME MONOCOTYLE ENDEMIC PLANTS WITH THE POTENTIAL OF BEING AN ORNAMENTAL PLANT IN MERSIN )

Yazar : Muhyettin ŞENTÜRK  & Rıza BİNZET  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 16
Sayfa : 68-78
    


Özet

İnsanoğlu yüzyıllardan beri estetik amaçlarla bitkileri kullanmıştır. Bitkiler günümüzde artan şehirleşmeden dolayı, doğadan uzaklaşan insanların doğa özlemlerini giderebilmek, kentleri daha yaşanılır ortamlar haline getirilebilmek ve benzeri amaçlarla kullanmaktadır. Öyle ki bitkiler bugün birçok ülke için ekonomik kalkınmada çok önemli rol oynayan ticari bir alan olarak dikkat çekmektedir. Dünyanın biyoçeşitlilik bakımından en zengin coğrafyalarından biri olan ülkemizde 3800 taksonu endemik olmak üzere toplam 11466 bitki taksonu yayılış göstermektedir. Bütün Avrupa’daki toplam bitki türü sayısı 12.000 civarında iken, ülkemizde yaklaşık 10.000 tür yayılış göstermektedir. Son yıllarda tanımlanan tür ve tür altı taksonlar da eklendiğinde ülkemizde 12.000 civarında takson doğal yaşam alanı bulmaktadır. Mersin ili barındırdığı yaklaşık 400 endemik tür ile ülkemizin önemli endemizm merkezlerinden biri konumundadır (endemizm oranı yaklaşık olarak %23 civarındadır). Dünyada geofitlerin yoğunluklu olarak yayılış gösterdiği alanların kışları nemli ve ılık, yazları ise kurak ve sıcak olan Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgeler olduğu görülmektedir. Ülkemizin merkezinde yer aldığı Akdeniz Havzası dünyanın ikinci en zengin geofit bölgesi konumundadır. Mersin ili de Akdeniz Havzası’nda yer alan illerden biridir. Bu çalışma kapsamında, Mersin ilinde doğal yayılış gösteren endemik bitki türlerinin süs bitkisi olarak kullanılabilirliğini belirlemek ve süs bitkileri pazarında ekonomik açıdan değer kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla çalışmamızda Mersin’de doğal yayılışı bulunan endemik bitki taksonlarından süs bitkisi potansiyeli taşıyan bazı tek çenekli taksonlar tespit edilmiş ve bu taksonların fotoğrafları sunulmuştur. Önerilen taksonlar geofit taksonlar olup yalnız ülkemiz topraklarında (bazılarının sadece Mersin’de) yayılış göstermesi bu türlerin süs bitkisi olarak peyzaja kazandırılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Mersin’de tespit edilen 5 farklı monokotil familyasına ait toplam 20 endemik takson belirlenmiştir. Süs bitkisi olarak önerilen bu taksonlardan bir kısmının neslinin tehlike altında olması çeşitli üretim teknikleri ile peyzaja kazandırılıp nesillerinin garanti altına alınmaları açısından da büyük önem arz etmektedir.Anahtar Kelimeler
Süs bitkisi, Endemik, Mersin, Kent ekosistemi, Egzotik, Monokotil

Abstract

Humanity has used plants for aesthetic purposes for centuries. Plants nowadays use cities for more livable habitats and similar purposes to satisfy the longing for nature of people who move away from nature due to increasing urbanization. So that plants attract attention as a commercial field plays a crucial role in economic development for many countries today. Our country, which is one of the richest geographies in terms of biodiversity globally, shows a total of 11466 plant taxa, 3800 of which are endemic. While the total number of plant species in all of Europe is around 12.000, in our country there are approximately 10.000 species. When the species and subspecies identified in recent years are added, around 12,000 taxa find natural habitats in our country. Mersin province is one of the important endemism centers of our country, with approximately 400 endemic species (endemism rate is approximately 23%). It is seen that the areas where geophytes spread intensively in the world are regions where the Mediterranean climate prevails, which is humid and warm in winters and dry and hot in summers. The Mediterranean Basin, where our country is located, is the second richest geophyte region in the world. Mersin province is one of the provinces located in the Mediterranean Basin. Within the scope of this study, it is to determine the usability of endemic plant species that are naturally distributed in Mersin province as ornamental plants and to ensure that they gain economic value in the ornamental plant market. For this purpose, in our study, some monocotyledon taxa that have an ornamental plant potential from endemic plant taxa in Mersin have been determined, and photographs of these taxa are presented. The recommended taxa are geophyte taxa, and the fact that they only spread in our country (some only in Mersin) is of great importance in bringing these species into the landscape as ornamental plants. A total of 20 endemic taxa belonging to 5 different monocotyledon families identified in Mersin were determined. The endangered extinction of some of these taxa proposed as ornamental plants is also of great importance in ensuring their generation by bringing them into the landscape with various production techniques.Keywords
Ornamental plant, Endemic, Mersin, Urban ecosystem, Exotic, Monocotyle

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri