Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF ORLISTAT TREATMENT ON LIPID PROFILE IN OBESE PATIENTS
(OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ )

Yazar : Işılay Kalan SARI  & Hatice Gizem BERBER  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 142-146
    


Özet

Orlistat bağırsak lümenindeki pankreatik lipaz aktivitesini inhibe ederek diyetteki yağ emilimini azaltmaktadır. Bazı çalışmalar orlistat tedavisinin uzun veya kısa süreli kullanımının kilo verdirici etkisinden bağımsız olarak total kolesterol (TK), LDL kolesterol (LDL-K) ve trigliserid (TG) düzeylerinde azalmaya sebep olabileceğini göstermiştir. Bu çalışma obez hastalarda orlistat tedavisinin lipid profili üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Vücut kitle indeksi (VKI) 40’ın üzerinde olan 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalara düşük kalorili diyete ek olarak günde 3 defa yemeklerle birlikte 120 mg orlistat tedavisi eklendi. Başlangıçta ve 8 hafta sonra lipid düzeyleri ve kilo ölçüldü. Hastaların 20’si kadındı ve yaş ortalaması 37,7±14,3 idi. Ortalama VKI başlangıçta 45,3±5,5 iken 2 aylık tedavi sonunda 44,4±5,4 (p=0.6) bulundu. TK seviyesinin 217,6±45,3 mg/dl’den 196,8±31.4 mg/dl’ye (p=0,1), TG düzeylerinin 190,3±49,8 mg/dl’den 155,6±40,3 mg/dl seviyesine (p=0,045), LDL-K düzeyinin 134,33±38,8 mg/dl’den 116,9±29,7 mg/dl’ye düştüğü (p:0,18) gözlendi. HDL-K düzeyi ise başlangıçta 50,5±14,6 mg/dl iken 2 aylık tedavi sonunda 51,2±14,6 mg/dl (p=0.8) idi. 2 aylık tedavi sonunda sadece TG düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı azalma sağlandı. VKI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gözlenmedi. Son zamanlarda yayımlanan çalışmalar orlistatın TG,TK ve LDL-K seviyelerini düşürücü etkisi olduğunu göstermekle beraber biz çalışmamızda sadece TG düzeylerini anlamlı olarak düşürdüğünü gözlemledik. Anlamlı kilo kaybı sağlamadan bu sonucun elde edilmesi kilodan bağımsız etkisi olduğunu düşündürmektedir. Orlistatın lipid profili üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha fazla hasta sayısını içeren ve daha uzun süre kullanımını deneyimleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler
Orlistat,obesity, triglyceride, lipids

Abstract

Orlistat inhibits gastric and pancreatic lipases in the lumen of the gastrointestinal tract to decrease absorption of dietary fat. Some studies have shown that orlistat can reduce total cholesterol (TC), LDL cholesterol (LDL-C), and triglyceride (TG) levels after long or short-term use, regardless of weight loss.This study aims to investigate the effect of orlistat on lipid profile in obese patients. Thirty patients with the body mass index (BMI) of 40 or more were included. In addition to the low-calorie diet, 120 mg orlistat treatment three times a day was added. Lipid levels and weights were measured at baseline and after 8 weeks. Twenty patients were female and the mean age was 37.7±14.3 years. The mean BMI was 45.3±5.5 at the beginning and 44.4±5.4 (p=0.6) after 2 months. The TC decreased from 217.6±45.3 mg/dl to 196.8±31.4 mg/dl (p=0.1), TG decreased from 190.3±49.8 mg/dl to 155.6±40.3 mg/dl (p=0.045), and the LDL-C decreased from 134.33±38.8 mg/dl to 116.9±29.7 mg/dl (p=0.18). HDL-C level was 50.5±14.6 mg/dl at baseline and 51.2±14.6 mg/dl after 2 months (p=0.8). At the end of the 2-months therapy with orlistat 120 mg three times a day, only a statistically significant decrease was achieved in TG levels. There was no statistically significant change in BMI. Although recently published studies show that orlistat has a lowering effect on TG, TC and LDL-C levels, in our study we only observed a significant decrease in TG levels. The achievement of this result without significant weight loss indicates that this effect may be independent of weight loss. To evaluate the effect of orlistat on the lipid profile, studies involving more patients and investigating its use for a longer time are needed.Keywords
Orlistat,obesity, triglyceride, lipids

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri