Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2,4-DİKLORO-5-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİT İLE 2-AMİNOPİRİDİN TÜREVLERİNİN KARIŞIK LİGANDLI Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
(SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MIXED-LIGAND Cu(II) COMPLEXES OF 2,4-DICHLORO-5-SULFAMOYLBENZOIC ACID AND 2-AMINOPYRIDINE DERIVATIVES )

Yazar : Halil İLKİMEN  & Cengiz YENİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 14
Sayfa : 96-103
    


Özet

2,4-Dikloro-5-sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin antidiyabetik, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antifungal, romatizma tedavisi, ağrı kesici, enzim inhibitörü, diüretik ve menisküs gibi kullanım alanları literatürde bulunmaktadır. Literatürde 2,4-kloro-5-sülfamoyilbenzoik asitin (Hsba) Fe(III) kompleksi, etilendiamin, 2-amino-3-metilpiridin ve 2-aminometilpiridin ile tuzu ve 2-aminometilpiridin {Zn(II)}, 4,4'-bipiridinin {Co(II), Cu(II), Zn(II) ve Cd(II)} ve 1,3-bis(4-piridil)propan {Cd(II), Ag(I) ve Pb(II)} ile karışık ligandlı metal kompleksleri sentezlenmiş ve yapıları incelenmiştir. Bu çalışmada, 2,4-kloro-5-sülfamoyilbenzoik asit ile 2-aminopiridin türevleri (2-amino-3-hidroksipiridin (2a3OHp), 2-amino-3-bromo-5-nitropiridin (2a3Br5NO2p) ve 2-amino-3,5-dibromopiridin (2a35DBrp)) karışık ligandlı Cu(II) metal kompleksleri (Cusba2a3OHp, Cusba2a3Br5NO2p ve Cusba2a35DBrp) sentezlenmiştir. Cu(II) komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, IR, molar iletkenlik, manyetik duyarlılık ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin teorik olarak elde edilen değerler ile deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS değerleri, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılarla uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde metal:asit:baz oranı 1:2:2 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin IR spektrumlarına gözlenmesi beklenen gerilme ve titreşim bandları mevcuttur. Komplekslerin duyarlılık çalışmalarında tüm komplekslerde d9 {Cu(II)} şeklinde olduğu gözlenmiştir. İletkenlik ölçümlerinde komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal tüm komplekslerin oktahedral olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
2,4-Kloro-5-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon

Abstract

The usage areas of 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid and its derivatives such as antidiabetic, anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal, rheumatism therapy, pain reliever, enzyme inhibitor, diuretic and meniscus are found in the literature. In the literature, Fe (III) complex, ethylenediamine, 2 amino-3-methylpyridine and 2-aminomethylpyridine with salt and 2 aminomethylpyridine {Zn (II)}, 4,4'-bipyridine {Co(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II)} and 1,3-bis (4-pyridyl) propane {Cd(II), Ag(I) and Pb (II)} mixed ligand metal complexes of 2,4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid (Hsba) synthesized and structures were investigated.In this study, with 2,4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid and 2-aminopyridine derivatives (2-amino-3-hydroxypyridine (2a3OHp), 2-amino-3-bromo-5-nitropyridine (2a3Br5NO2p) and 2-amino-3,5-dibromopyridine (2a35DBrp)) mixed ligand Cu (II) metal complexes (Cusba2a3OHp, Cusba2a3Br5NO2p and Cusba2a35DBrp) were synthesized. The structures of Cu(II) complexes have been proposed by elemental analysis, AAS, IR, molar conductivity, magnetic susceptibility. The theoretically obtained values of the synthesized substances and the elemental analysis and AAS values obtained experimentally are in accordance with the structures proposed as a result of spectroscopic studies. The metal: acid: base ratio of 1:2:2 was observed in all the complexes. There are stress and vibration bands that are expected to be observed in the IR spectra of the complexes. In sensitivity studies of the complexes, it was observed that d9 {Cu(II)} in all complexes. In conductivity measurements, it was observed that the complexes were not ionic. It has been observed that all of the synthesized metal complexes are octahedralKeywords
2,4-Dichloro-5-sulfamoilbenzoic Acid, Metal Complex, Synthesis and Characterization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (25.12.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  mail mail mail mail mail

  25 Mart 2022 tarihinde yayınlanacak sayımız için değerlendirilmek üzere 1 Şubat 2022 tarihine kadar makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz!

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri