Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLERİ KADEME EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) HATLARI İLE TESCİLLİ ÇEŞİTLERİN TARIMSAL ÖZELLİKLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARİSON OF ADVANCED LEVEL BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) LİNES AND REGİSTERED VARİETİES İN TERMS OF AGRİCULTURAL FEATURES )

Yazar : Mehmet KARAMAN  , Hüsnü AKTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 104-113
    


Özet

Buğday geçmişten günümüze insan beslenmesinde en önemli ürünlerden biridir. Ayrıca, buğdayın farklı ürünlere (un, pasta, büsküvi, makarna vs.) işlenerek tüketilmesi tüketim miktarını artırmaktadır. Ekmeklik buğdayın adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması ve toprak seçiciliğinin az olmasından dolayı yetiştiriciliği kolay yapılmaktadır. Güncel çalışma, Türkiyenin Diyarbakır İli koşullarında 2011-2012 yetiştirme sezonunda yağışa dayalı koşullarda yürütül-müştür. Çalışmanın amacı; tane verimi ve kalitesi bakımından çeşitlerden daha üstün hatları belirlemektir. Deneme, 20 ileri hat ve 5 kontrol çeşit ile tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, genotipler tek yönlü ANOVA analizine tabi tutulmuştur. Genotip-özellik ilişkisi GGE biplot modeli ile görsel olarak sunulmuştur. Varyans analiz sonuçlarına göre, hektolitre ağırlığı hariç tüm özelliklerde istatistiksel olarak p?0.01 düze-yinde önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, tane veriminde; G3, G17, G19, G21 ve G22 protein oranın-da; G2, G16 ve G17 zeleny sedimantasyon miktarında; G17 ve G18’in kontrol çeşitlerden daha üstün olduğu belirlen-miştir. Üstün hatlar farklı ortamlarda test edilmek üzere ıslah programına dahil edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, özellikle G17’nin tane verimi ve kalitesi yönünden iyi değerlere sahip olması bu genotipin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, G17 ıslah programlarında ebeveyn olarak kullanılabilir. G17 hattının biyo-informatik, modern (moleküler) ve klasik ıslah işbirliği ile incelenmesi ıslah programlarına katkıda sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler
Ekmeklik buğday, protein, zeleny sedimantasyon.

Abstract

Wheat is one of the most important products in human nutrition from past to present. In addition, consumption of wheat by processing it in to different products (flour, cake, biscuit, pasta, etc.) increases the amount of consumption. Due to the high adaptability of bread wheat and low soil selectivity, it is easy to grow. This current study was carried out rainfall-based conditions during the 2011-2012 growing season in Diyarbakır province of Turkey. The aim of the study; It is to determine the lines superior to the varieties in terms of grain yield and quality. The experiment was established with 20 advanced lines and 5 control varieties, with 3 replications according to randomized experimental design. In the study, genotypes were subjected to one-way ANOVA analysis. Genotype-feature relationship was presented visually with the GGE biplot model. According to the results of variance analysis, it was determined that there were statistically significant differences in p?0.01 level in all features except for hectolitre weight. In the study, in grain yield; G3, G17, G19, G21 and G22 protein ratio; G2, G16 and G17 zeleny sedimentation amount; It has been determined that G17 and G18 lines are superior to control varieties. Superior lines had included in the breeding program for testing in different environments. In study, especially G17 line had good values in terms of grain yield and quality. Therefore, it should be examined in detail. It can also be used as a parent in breeding programs. Examination of the G17 line in collaboration with bioinformatics, modern (molecular) and classical breeding will contribute to breeding programs.Keywords
Bread wheat, protein, zeleny sedimentation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri