Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIYMETLİ TAŞLAR VE SÖMÜRGECİLİK: DİJİTAL VERİ MATERYALLERİNİN ANALİZİ ÖRNEĞİYLE
(PRECIOUS STONES AND COLONIALISM: EXAMPLE OF ANALYSIS OF DIGITAL DATA MATERIALS )

Yazar : Alaaddin VURAL  , Ali ÇİFTÇİ, M.Nuri URAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 122-134
    


Özet

Bu çalışmada kıymetli taşların tarihi süreç içinde siyasal/sosyal/askeri ve benzeri olaylarla ilişkisi N-gram ile analiz edilmiştir. Kıymetli taşların keşfi insanlık ile yaşıt olup, belki de insanoğlunun doğada ilk fark ettiği materyaller süstaşlarıdır. Bugün süstaşı/kıymetli taşlar olarak nitelendirilen bu materyaller bulundukları coğrafyada o coğrafyanın yerel halkları tarafından başta süs materyali olmak üzere, fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilişkili olarak zaten kullanılmaktaydı. 15. yüzyılda başlayan coğrafi keşiflerle (!) birlikte Avrupalılar gittikleri yeni coğrafyaların kendine has bu materyallerini (başta elmas, yeşim gibi süstaşları olmak üzere) veya eski dünya denen kendi ana kıtalarında sömürerek tükettikleri altın/gümüş gibi değerli madenleri ana kıtaya taşımaya başladılar. Daha önce yoğun insan topluluklarıyla karşılaşmamış bu bakir topraklar, sahip oldukları önemli doğal kaynaklardan olan ve ticari olarak yükte hafif pahada ağır değere sahip kıymetli taşlar ve altın gümüş gibi değerli madenler nedeniyle emperyalist güçler için önemli bir cazibe noktalarına dönüşmüştür. Sonrasında ise bu coğrafyaların başta doğal kaynakları olmak üzere, tüm kaynakları (tarım, hayvan, insan) da vahşi sömürünün odağı haline gelmiştir. Bu kaynaklara tek başlarına sahip olmak isteyen emperyalist güçler, coğrafyaların yerel halkları yanında aynı kaynakları ele geçirmek isteyen diğer emperyalist güçlerle de mücadeleye girmişlerdir. Bu mücadelede en çok zararı sömürülen bölgelerin yerel halkları görmüş, çoğu zaman kanlı çatışmalara, katliamlara, soykırımlara, etnik, siyasal ve sosyal felaketlere maruz kalmışlardır. Bu çalışmada, kıymetli taşlar ve emperyalist faaliyetlerle ilişkili kavramlar anahtar kelime olarak seçilmiş ve yaklaşık 250 yıllık dönem için N-gram analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmayla, kıymetli taşlara ait maden yataklarının bulunması/keşfi/işletilmesi, ticareti ile ilişkili siyasi ve sosyal olayların (iç savaş vb.) N-gram analiziyle elde edilmiş grafiklerinde birbirleriyle anlamlı ilişkileri tespit edilmiştir. Dolayısıyla uygun anahtar kelimeler seçilerek yapılacak N-gram analizleriyle bilimsel çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan literatür taramasına önemli katkı sağlanacağı, daha derinlikli analizlerin gerçekleştirilmesine N-gram analizlerinin yardımcı bir araştırma metodu olarak imkân vereceği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Değerli taşlar, süstaşı, elmas, jeopolitik, merkantilizm

Abstract

In this study, the relationship of precious stones with political / social / military and similar events in the historical process was analyzed by N-gram. The discovery of precious stones is as old as humanity, and perhaps the first material that human beings notice in nature are gemstones. These materials, which are described as gemstone / precious stones today, were already used by the local people of the geography in which they were found, mainly ornamental material, in relation to their physical and chemical properties. With the geographical discoveries that started in the 15th century, Europeans began to carry these unique materials (mainly gemstones such as diamond and jade) of the new geographies they went to, or the precious metals such as gold / silver, which they consumed by exploiting in their main continent called the old world, to the main continent. These virgin lands, which have not encountered dense human populations before, have become an important attraction for the imperialist powers because of their important natural resources and precious metals such as precious stones and gold and silver, which have heavy value at light cost in commercial terms. Afterwards, all resources (agriculture, animal, human) of these geographies, especially the natural resources, became the focus of wild exploitation. The imperialist powers, who wanted to have these resources alone, entered into a struggle with the local peoples of the geographies as well as other imperialist powers that wanted to obtain the same resources. In this struggle, the local peoples of the exploited regions suffered the most, and they were exposed to bloody conflicts, massacres, genocides, ethnic, political and social disasters. In this study, precious stones and concepts related to imperialist activities were selected as keywords and N-gram analysis was performed for a period of approximately 250 years. With this study, the N-gram analysis of political and social events (civil war, etc.) associated with the discovery / exploration / operation of mineral deposits of precious stones, and their meaningful relationships with each other were determined. Therefore, it was concluded that N-gram analyzes by selecting appropriate keywords will make a significant contribution to the literature review, which constitutes an important part of scientific studies, and that N-gram analysis will allow the realization of deeper analysis as an auxiliary research method.Keywords
Precious stone, gemstone, diamonds, geopolitics, mercantilism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri