Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FOTO-AKTİF DEZENFEKSİYONUN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE CANDIDA ALBICANS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ANTIMICROBIAL EFFECT OF PHOTO-ACTIVATED DISINFECTION ON ENTEROCOCCUS FAECALIS AND CANDIDA ALBICANS )

Yazar : Zekiye EFE  , Seçil ÇALIŞKAN, Ahmet ÇALIŞKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9
Sayfa : 7-14
    


Özet

Amaç Kök kanal sisteminde dezenfeksiyon sağlamak için, etki enstrümantasyona ek olarak kök duvarlarının ve kök kanalının antimikrobiyal ajanlarla temizlenmesi gerekir. Bu in vitro çalışmanın amacı, foto-aktif dezenfeksiyon (PAD) ve kalsiyum hidroksitin (CH) Enterococcus faecalis (E. faecalis) ve Candida albicans (C. albicans) üzerindeki antibakteriyel etkilerini karşılaştırmaktır. Gereç ve yöntemler Araştırmada kullanılan mikrobiyal suşlar Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Kültür Koleksiyonundan elde edildi. Çalışmada C. Albicans ve E. faecalis mikroorganizmaları kullanıldı. Antimikrobiyal ajan olarak PAD ve CH kullanıldı. Her grup için altı petri kabı hazırlandı (negatif kontrol, PAD ve CH grupları). Her petri kutusundaki agar üzerinde 5 mm çapında ve 2 mm derinliğinde bir boşluk oluşturuldu. Steril koşullarda her mikroorganizmaya ait agar plakalarına PAD ve CH uygulandı. Hazırlanan 18 petri kabı, 37 ° C'de 24 saat süreyle inkübe edildi. Daha sonra grupların mikrobiyal inhibisyon çapları ölçüldü. Verilerin istatistiksel analizi t-testi ile değerlendirildi. Test uygulamasında anlamlılık düzeyi (p) 0.05 olarak kabul edildi. Bulgular E. faecalis ve C. albicans için en yüksek inhibisyon bölgesi çapları PAD grubunda ölçüldü. PAD, E. faecalis ve C. albicans' a karşı CH' den daha yüksek antimikrobiyal etki gösterdi (p <0.001). CH ve PAD' nin C. albicans' a karşı antimikrobiyal etkisi E. faecalis' den istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p <0.001). Sonuç Bu in vitro çalışmanın sınırlamaları dâhilinde, PAD' nin C. albicans ve E. faecalis üzerindeki antimikrobiyal etkisinin CH' den daha yüksek olduğu bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Candida albicans, Enterococcus faecalis, Foto-aktif dezenfeksiyon, Kalsiyum hidroksit.

Abstract

Objective In order to provide disinfection in the root canal system, it is necessary to clean root walls and root canal with antimicrobial agents in addition to effective instrumentation. Aim of this in vitro study was compare antimicrobial effects of photo-activated disinfection (PAD) and calcium hydroxide (CH) on Enterococcus faecalis (E. faecalis) and Candida albicans (C. albicans). Material and Methods Microbial strains used in the study were obtained from Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Institute Culture Collection. In study, C. Albicans and E. faecalis microorganisms were used. PAD and CH were used as antimicrobial agent. Six petri dishes were prepared for each group (negative control, PAD and CH groups). A cavity was formed on the agar in each petri dish to be 5 mm in diameter and 2 mm in depth. PAD and CH were applied to agar plates of each microorganism at sterile conditions. Prepared 18 petri dishes were incubated at 37 °C for 24 hours. Then, microbial inhibition diameters of the groups were measured. Statistical analysis of data was evaluated with t-test. Significance level (p) was considered to be 0.05 in the application of the test. Results For E. faecalis and C. albicans the highest inhibition zone diameters were measured in PAD group. PAD showed higher antimicrobial effect than CH against E. faecalis and C. albicans (p<0.001). Antimicrobial effect of CH and PAD against C. albicans was found statistically higher than E. faecalis (p<0.001). Conclusion Within the limitations of this in vitro study, it was found that antimicrobial effect of PAD against C. albicans and E. faecalis is higher than CH.Keywords
Candida albicans, Calcium hydroxide, Enterococcus faecalis, Photo-activated disinfection.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri