Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEMİRÖREN/GÜMÜŞHANE-TÜRKİYE KUVARS PORFİRİ KAYACI VE İLİŞKİLİ SKARN-METASOMATİZMANIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
(GEOCHEMICAL PROPERTIES OF DEMİRÖREN/GÜMÜŞHANE QUARTZ PORPHYRY ROCK AND RELATED SKARN- METASOMATISM )

Yazar : Alaaddin VURAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 97-121
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, Demirören (Gümüşhane-Türkiye) sahasında yüzeyleyen granitik kayaca bağlı gelişmiş skarn/metasomatizma (S/M) oluşuklarının jeokimyasal olarak incelenmesidir. Bu amaçla sahadan jeokimyasal ve sıvı kapanım amaçlı örnekler alınarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Sahada S/M gelişminin ağırlıklı olarak Üst Kretase volkanik kayaçlarda geliştiği, Orta-Geç Eosen Volkanik kayaçlarında ise hidrotermal alterasyon süreçlerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. S/Mya maruz kalmış Üst Kretase volkanik kayaçlar jeokimyasal olarak değerlendirildiğinde, bazaltik andezit, traki-andezit, andezit karakterinde kayaçlar olduğu, ağırlıklı olarak subalkalin kalkalkali seride yeraldığı tespit edilmiştir. Bu kayaçlarda, NMORB’a göre ağır nadir toprak elementlerce zenginleşme gözlenmezken, hafif nadir toprak elementlerce 10 ile 100 kat zenginleşmiş olduğu tespit edilmiştir. Kondrit’e göre kıyaslandığında ise ağır nadir toprak elementlerce 10 kat zenginleşme gözlenirken, uyumsuz elementlerce S/M zonu dışındaki kayaçlarda ise 100 kadar zenginleşmeler tespit edilmiştir. Yapılan sıvı kapanım çalışmalarında, S/M sürecindeki akışkanların %8.4 ile 25.6 NaCl eşleniği tuzlulukta ve 230-370 oC aralığında homojenleşme sıcaklıklarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Jeokimyasal ve sıvı kapanım verileri birlikte değerlendirildiğinde; Demirören sahasındaki S/M oluşuklarının Üst Kretase yaşlı volkano-tortul istife ait bazalt-andezit ve bu kayaçlara ait piroklastlar içinde kuvars porfir sokulumunun geç evresinde ve/veya yerleşimi sonrasında nispeten yüksek tuzluluk (%8.4 ile 25.6 NaCl eşleniği) ve 230-370 oC arası sıcaklıklarda geliştiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Skarn/Metasomatizma (S/M), Granitoid, Granodiyorit/Kuvars porfir, Sıvı kapanım, Gümüşhane

Abstract

The aim of this study is to geochemically investigate the skarn/metasomatism (S/M) formations due to granitic rock outcropping in Demirören (Gümüşhane-Türkiye) area. For this purpose, samples were taken from the area for geochemical and fluid inclusion studies and analyzed. It was determined that the development of (S/M) in the field was predominantly developed in Upper Cretaceous volcanic rocks, whereas hydrothermal alteration processes were dominant in Middle-Late Eocene volcanic rocks. When the Upper Cretaceous volcanic rocks exposed to S/M were geochemically evaluated, it was found that they were rocks in the characteristics of basaltic andesite, trachy-andesite, andesite, and were predominantly in the subalkaline calc-alkaline series. While these rocks are not enriched by heavy rare earth elements according to NMORB, it has been determined that they are enriched 10 to 100 times by light rare earth elements. When compared to chondrite, a 10-times enrichment was observed by heavy rare earth elements, and up to 100-times enrichments were detected in rocks outside the (S/M) zone by incompatible elements. In the fluid inclusion studies, it was determined that the fluids in the process of S/M had a salinity of 8.4% to 25.6 NaCl equivalents and homogenization temperatures in the range of 230-370 oC. When geochemical and fluid inclusion data are evaluated together, it was concluded that the skarn/metasomatism formations in the Demirören area have developed within the basalt-andesite belonging to the Upper Cretaceous aged volcano-sedimentary sequence and the pyroclasts of these rocks. The S/M developed in the late phase of quartz porphyry intrusion and/or after its emplacement, relatively high salinity (8.4 to 25.6% NaCl equivalent) and temperatures between 230-370 oC.Keywords
Skarn/Metasomatism (S/M), Granitoid, Granodiorite/Quartz Porphyry, Fluid inclusion, Gümüşhane

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri