Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILAN TÜBİTAK PROJELERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF TUBITAK PROJECTS IN AGRICULTURAL MACHINERY AND TECHNOLOGIES IN TURKEY )

Yazar : İsmail BOYAR  , Can ERTEKİN, H. Emre AKMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 274-284
    


Özet

Toplumun yaşam kalitesinin artmasını ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini hedefleyen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK, ülkemizde bilimin ve teknolojinin geliştirilmesi amacıyla önemli hizmetler ve büyük destekler vermektedir. Bilim insanlarına yönelik, araştırma – teknoloji – geliştirme çalışmalarının yanı sıra, gerekli şartları sağlayıp, Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren özel kuruluşlara da birçok konuda destek olmaktadır. TÜBİTAK kısaca, akademik ve endüstriyel Ar-Ge ve inovatif çalışmaları destekleyen, ülkemizi bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi doğrultusunda gelişmiş ülkeler seviyesine taşımayı hedefleyen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili devlet kurumudur. Ayrıca bilim insanlarının detaylı ve uzun süreli araştırmalar yapabileceği, farklı disiplinler ile çalışabileceği, birçok bilimsel araştırma ve geliştirme projesini gerçekleştirebileceği mali kaynaklar sağlamaktadır. Yeni bilgiler elde etmek, bu bilgileri kullanmak ve araştırmacılara ulaştırmak için desteklenen projelerde, nitelikli lisansüstü öğrenciler de bursiyer olarak desteklenmektedir. Üniversitelerimizin farklı bölümlerinin alt yapı ve laboratuvar olanaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önemi büyük olan bu projelerde TÜBİTAK, gelecekte yapılacak çalışmalar ve teknolojinin güncel olarak takip edilebilmesi için ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte, toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kaynak kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Ülkemizin farklı üniversitelerinde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ile Biyosistem Mühendisliği bölümleri içerisinde yer alan Tarımsal Enerji ve Makine Sistemleri ABD’nda hem eğitim hem de Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Nisan 2018 tarihinde TÜBİTAK tarafından 1963 tarihinden günümüze kadar desteklenerek sonuçlandırılmış projeler, trdizin.gov.tr veri tabanına yüklenmiş ve proje sonuç raporları ilgililer tarafından tam metin halinde indirilebilecek duruma getirilmiştir. Bu veri tabanında bölümlerimizde çalışmış ve halen çalışmakta olan öğretim üyelerimizin isimleri tek tek girilerek inceleme yapılmış ve buna göre değerlendirilmiştir. Tamamlanan bu projeler; yıllara, üniversitelerimize ve konulara göre ayrılmıştır. Konular ana başlık olarak; Toprak İşleme, Ekim Dikim, Gübreleme ve Bakım, Sulama, Tarımsal Savaş, Hasat-Harman, Taşıma İletim, Ürün İşleme, Hayvancılıkta Mekanizasyon, Traktör, Toprak Islahı, İşletmecilik, Tarımda Enerji Kullanımı, Bilgi Teknolojileri-Hassas Tarım, Tasarım ve Genel şeklinde düşünülmüştür. Elde edilen verilere göre bölümlerimiz Öğretim Elemanları tarafından toplamda 134 proje tamamlanmıştır. Projelerin yürütücüleri dikkate alınıp üniversitelere göre dağılımına bakıldığında, ilk üç sırada; Ege, Ankara ve Çukurova Üniversiteleri yer almaktadır. Detaylı bilgiler makalede tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Tarım Makinaları, Biyosistem Mühendisliği, Proje, Ar-ge.

Abstract

Aiming to increase the quality of life of the society and sustainable development of our country; The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TUBITAK, in order to serve our country and support the developments of science and technology. In addition to research-technology-development studies for scientists, it also provides support to private organizations that provide the necessary conditions and conduct research and development activities in many areas. TUBITAK supports academic and industrial R & D and innovative studies. It aims to carry our country to the level of developed countries in line with scientific and technological development level. It is the relevant state institution of the Ministry of Industry and Technology. It also provides financial resources for scientists to conduct detailed and long-term researches, work with different disciplines and carry out many scientific research and development projects. Qualified postgraduate students are also supported as scholars in the projects supported to obtain new informations, to use the informations obtained and to transfer this informations to the researchers. In these projects, which are of great importance for the development and improvement of substructure and laboratory facilities of different departments of Turkish universities, TUBITAK determines the Science and Technology policies of our country in order to follow the future studies and technology and also publishes resource books and journals in order to increase this awareness. In the Farm Machinery and Technologies Engineering Departments, Farm Machinery Systems and Energy in Agriculture Departments in Biosystem Engineering Departments in different universities of our country, both education and R & D studies are continuing. In April 2018, the projects that were finalized and supported by TUBITAK from 1963 to the present day were uploaded to trdizin.gov.tr database and the project results reports were made available for download by the related parties in full text. The names of the faculty members retired and still working in our departments were asked in this database, then results were analyzed and evaluated. These completed projects were analised according to years, universities and subjects. Topics as main titles; Soil Tillage, Planting, Fertilizing and Maintenance, Irrigation, Agricultural Protection, Harvesting, Transportation, Processing, Mechanization in Livestock, Tractor, Soil Reclamation, Management, Energy Use in Agriculture, Information Technology-Precision Agriculture, Design and General thoughts. According to data obtained from departments conducted a total of 134 projects by the academics. The evaluation were made according to the project managers, universities and also subjects. Results showed that, Ege, Ankara and Cukurova Universities are at the top. Detailed information were presented as tables and graphs in the paper.Keywords
Agricultural Machinery, Biosystem Engineering, Project, R&D, TUBITAK

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri