Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Ni(II), Cu(II) VE Cd(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
(SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Ni(II), Cu(II) AND Cd(II) METAL COMPLEXES OF 4-CHLORO-3-SULFAMOILBENZOIC ACID )

Yazar : Halil İLKİMEN  , Gözde SALÜN, Birsel İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 220-226
    


Özet

Bu çalışmada, 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin (H34Cl3sba) Ni(II), Cu(II) ve Cd(II) metal kompleksleri (Ni4Cl3sba, Cu4Cl3sba ve Cd4Cl3sba) sentezlenmiştir. Geçiş metal komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, FT-IR, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalışmalar ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS sonuçları, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde asit:metal oranı 2:1 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin FT-IR spektrumlarına incelendiğinde gözlenmesi gereken gerilme ve titreşim bandları spektrumlarda gözlenmiştir. Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalışmalarında metal iyonlarının Ni4Cl3sba kompleksinde d8 {Ni(II)}, Cu4Cl3sba kompleksinde d9 {Cu(II)} ve Cd4Cl3sba kompleksinde d10 {Cd(II)} şeklinde olduğu bulunmuştur. İletkenlik ölçümleri sonucunda tüm komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal komplekslerinin yapıları Ni4Cl3sba ve Cu4Cl3sba kompleksleri için düzgün dört yüzlü ve Cd4Cl3sba kompleksi için oktahedral olduğu gözlenmiştir. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asit ve türevlerinin Na, K ve Fe(III) kompleksleri ile herbisit koruyucu, antibakteriyel, diüretik radyoprotektif aktivite, antiviral ve enzim inhibitörü gibi özellikleri literatürde bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler
4-Kloro-3-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon.

Abstract

In this study, Ni (II), Fe (II) and Co (II) metal complexes (Ni4Cl3sba, Cu4Cl3sba and Cd4Cl3sba) of 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic acid (H34Cl3sba) were synthesized. The structures of transition metal complexes have been proposed by elemental analysis, AAS, FT-IR, magnetic susceptibility, molar conductivity, charge balance and previous studies. The experimentally obtained elemental analysis and AAS results of the synthesized substances are in agreement with the amount of elements calculated from the structures proposed as a result of spectroscopic studies. Acid:metal ratio of 2:1 was observed in all complexes. The stress and vibration bands that should be observed when examining the FTIR spectra of the complexes were observed in the spectra. In magnetic susceptibility studies of metal complexes, metal ions were found to be d8 in Ni4Cl3sba{Ni (II)}, d9 in Cu4Cl3sba {Cu (II)} and d10 in Cd4Cl3sba {Cd (II)}. As a result of conductivity measurements, it was observed that not all complexes were ionic. The structures of the synthesized metal complexes were observed to be regular tetrahedral for Ni4Cl3sba and Cu4Cl3sba complexes and octahedral for the Cd4Cl3sba complex. In the literature, the properties of 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic acid and its derivatives such as Na, K and Fe (III) complexes as well as herbicide-protective, antibacterial, diuretic radioprotective activity, antiviral and enzyme inhibitor are found in the literature.Keywords
4-Chloro-3-sulfamoilbenzoic Acid, Metal Complex, Synthesis and Characterization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Aralık sayısı 

  (31.12.2020)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Mart Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri