Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4-KLORO-3-SÜLFAMOYİLBENZOİK ASİTİN Mg(II), Fe(II) VE Co(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
(SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Mg(II), Fe(II) AND Co(II) METAL COMPLEXES OF 4-CHLORO-3-SULFAMOİLBENZOIC ACID DERİVATIVES )

Yazar : Halil İLKİMEN  , Gözde SALÜN, Birsel İLKİMEN, Cengiz YENİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 13
Sayfa : 213-219
    


Özet

Sülfamoyilbenzoik asit türevleri ve metal komplekslerinin antimikrobiyal, antifungal, antiinflamatuar, antidiyabetik, diüretik, menisküs, ağrı kesici, enfeksiyon tedavisi, romatizma tedavisi ve enzim inhibitörü gibi biyolojik özellikleri literatürde bulunmaktadır. Literatürde 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin (H34Cl3sba) Na, K ve Fe(III) komplekslerin yapıları çeşitli spektroskopik yöntemlerle açıklanmıştır. Bu çalışmada, 4-kloro-3-sülfamoyilbenzoik asitin Mg(II) (Mg4Cl3sba), Fe(II) (Fe4Cl3sba) ve Co(II) (Co4Cl3sba) metal kompleksleri sentezlenmiştir. Geçiş metal komplekslerinin yapıları, elementel analiz, AAS, IR, manyetik duyarlılık, molar iletkenlik, yük denkliği ve daha önceki çalışmalar ile önerilmiştir. Sentezlenen maddelerin deneysel olarak elde edilen elementel analiz ve AAS sonuçları, spektroskopik çalışmalar sonucunda önerilen yapılardan hesaplanan element miktarları ile uyum içerisindedir. Tüm komplekslerde metal:ligand oranı 1:2 olarak gözlenmiştir. Komplekslerin IR spektrumlarına incelendiğinde gözlenmesi gereken gerilme ve titreşim bandları spektrumlarda gözlenmiştir. Metal komplekslerinin manyetik duyarlılık çalışmalarında metal iyonlarının Mg4Cl3sba kompleksinde d0 {Mg(II)}, Fe4Cl3sba kompleksinde d6 {Fe(II)} ve Co4Cl3sba kompleksinde d7 {Co(II)} şeklinde olduğu bulunmuştur. İletkenlik ölçümleri sonucunda tüm komplekslerin iyonik olmadığı gözlenmiştir. Sentezlenen metal komplekslerinin yapıları Mg4Cl3sba kompleksi için doğrusal, Fe4Cl3sba ve Co4Cl3sba kompleksleri için oktahedral olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
4-Kloro-3-sülfamoyilbenzoik Asit, Metal Kompleksi, Sentez ve Karakterizasyon

Abstract

Biological properties of sulfamoylbenzoic acid derivatives and metal complexes such as antimicrobial, antifungal, anti-inflammatory, antidiabetic, diuretic, meniscus, pain reliever, infection therapy, rheumatism therapy and enzyme inhibitor are found in the literature. In the literature, the structures of Na, K and Fe (III) complexes of 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic acid (H34Cl3sba) have been explained by various spectroscopic methods. In this study, metal complexes of 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic acid Mg (II) (Mg4Cl3sba), Fe (II) (Fe4Cl3sba) and Co (II) (Co4Cl3sba) were synthesized. The structures of transition metal complexes have been proposed by elemental analysis, AAS, IR, magnetic susceptibility, molar conductivity, charge balance and previous studies. The experimentally obtained elemental analysis and AAS results of the synthesized substances are in agreement with the amount of elements calculated from the structures proposed as a result of spectroscopic studies. Metal:ligand ratio of 1:2 was observed in all complexes. The stress and vibration bands that should be observed when examining the IR spectra of the complexes were observed in the spectra. In magnetic susceptibility studies of metal complexes, metal ions were found to be d0 in Mg4Cl3sba {Mg(II)}, d6 in Fe4Cl3sba {Fe(II)} and d7 in Co4Cl3sba {Co(II)}. As a result of conductivity measurements, it was observed that not all complexes were ionic. The structures of the synthesized metal complexes were linear for the Mg4Cl3sba complex and octahedral for the Fe4Cl3sba and Co4Cl3sba complexes.Keywords
4-Chloro-3-sulfamoilbenzoic Acid, Metal Complex, Synthesis and Characterization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri