Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE PAMUK ÜRETİMİNİN SON DÖNEMLERDEKİ GENEL ANALİZİ
(GENERAL ANALYSIS OF COTTON PRODUCTION IN RECENT PERIODS IN TURKEY )

Yazar : * *  Nihat KÜÇÜK, Mustafa Hakkı AYDOĞDU  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 8
Sayfa : 77-82
    


Özet
Üretici ülkeler için pamuk, lifi ve tohumuyla gıda ve tekstil endüstrilerinde oluşturduğu değer zinciriyle önemli ölçüde istihdam imkanı ve katma değer sağlayan, stratejik bir zirai üründür. Uluslararası Pamuk Danışma Konseyi (ICAC)’nin 2014–2018 dönemi beş yıllık verileri incelendiğinde; dünyada ortalama 32.1 milyon hektar alanda pamuk ekimi yapıldığı ve ortalama 24.6 milyon ton lif pamuk üretildiği görülmektedir. ICAC'ın 2018/19 sezonu tahmini verilerine göre; Türkiye, pamuk üretim alanı itibariyle dünyada on birinci sırada, lif pamuk veriminde ikinci sırada, pamuk üretiminde altıncı sırada, pamuk tüketiminde beşinci sırada ve pamuk ithalatında altıncı sıradadır. Türkiye'nin birçok çiftçisinin temel zirai gelir kaynaklarından biri olan pamuk, tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki büyümenin ardından önem kazanmıştır. Türkiye'de uygulanan tarım politikalarına bağlı olarak, pamuk sektöründe ciddi değişimler yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 1991 ile 2018 yılları arasında Türkiye’de pamuk üretim alanları, üretim miktarları ve verimde meydana gelen değişimlerin genel analizini yaparak, önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda TÜİK verilerinden ve konuyla ilgili sektör raporları ve diğer çalışmalardan faydalanılmıştır. Türkiye’de, 1991 yılında yaklaşık 599 bin hektar olan pamuk ekim alanları, artan ve azalan oranlarda dalgalı bir seyir izleyerek 2018 yılında 519 bin hektara gerilemiştir. Pamuk ekim alanları, GAP sulamalarının başlamasıyla birlikte araştırılan dönemin ilk yıllarında düzenli bir artış göstermiş, daha sonra azalan ve artan bir gelişme ortaya çıkmıştır. 1991 yılında 1.5 milyon ton olan kütlü pamuk üretim miktarı, 2018 yılında 2.57 milyon tona ulaşmıştır. Anılan dönem ortalaması 2.16 milyon ton olmuştur. Pamuk ekim alanlarında anlamlı bir artış olmamakla beraber, diğer taraftan verimde önemli artışlar yaşanmıştır. 1991 yılında ortalama dekara verim 253 kg civarında iken, 2018 yılında yaklaşık 496 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemin verim ortalaması 382 kg/da civarındadır. Türkiye, pamuk sektöründe, dâhilde işleme ve tekstil ürünleri ihracatı nedeniyle ithalatçı konumdadır. Yapılan trend analizlerinde, yeni sulama alanları açılmadan pamuk üretim alanlarında anlamlı bir değişikliğin olmayacağı, mevcut alanlarda ise hafif dalgalı, yıllara bağlı olarak artan ve azalan bir durumun ortaya çıkacağı beklenmektedir. Yakın gelecekte, eğer kamu destekleme politikalarında önemli bir değişiklik olmaz ve yeni sulama alanları açılmaz ise, pamuk üretim miktarının 2 milyon ton civarında ve dekara verimin ise 500 kg civarında olması beklenmektedir. Bu araştırma, pamuk sektörüne, karar vericilere ve tarım politikaları belirleyicilerine faydalı veriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Pamuk, Üretim alanları, Üretim miktarı, Verim, Türkiye

Abstract
For producing countries, cotton is a strategic agricultural product that provides significant employment opportunities and added value in the value chain it generates in the food and textile industries with its fiber and seed. When the 5-year data of the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the period 2014–2018 is examined; it is observed that 32.1 million hectares of cotton is cultivated in the world and 24.6 million tons of fiber cotton is produced on average. According to ICAC forecast data in the 2018/19 season; Turkey ranked 11th in global cotton production area, ranked 2nd in fiber yield, ranked 6th in production, ranked 5th in consumption and ranked 6th in imports. Cotton is one of the main source of agricultural income for many farmers in Turkey, it has gained importance after the growth of the textile and apparel sector. Depending on the agricultural policies applied in Turkey, significant changes occur in cotton sector. The aim of this research is to evaluate the general analysis of the changes that occur in cotton production areas, production, yields, and make suggestions based on for the years of 1991 and 2018 in Turkey. In this context, TUIK data, related sector reports and other studies were utilized. In Turkey, about 599 thousand hectares of cotton acreage was existing 1991, during the research periods it follows increasing and decreasing rates fluctuated rates and declined to 519 thousand hectares in 2018. During this period, with the start of GAP irrigation, the research period showed a steady increase in the first years of the period, and followed by a decreasing and increasing development until the end of research year. The volume of raw cotton production was 1.5 million tons in 1991 and 2.57 million tons in 2018.The average of the researched period was 2.16 million tons. Although there was no significant increase in cotton areas, on the other hand, there were significant increases in yield. While the average yield in 1991 was 253 kg per decare, it was around 496 kg in 2018.The average yield of this period was around 382 kg per decare. Turkey is importer due to the processing and export of textile products in cotton sector. According to trend analysis, it is expected that there will be no significant change in cotton production areas before new irrigation areas are opened, and a slightly fluctuating, increasing and decreasing situation will occur in existing areas. In the near future, if there is no significant change in public support policies and new irrigation areas are not opened, cotton production is expected to be around 2 million tons and yield per decare is around 500 kg.This research provides useful data to cotton sector, decision makers and agricultural policy makers.

Keywords
Cotton, Production areas, Production quantity, Yield, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri