Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN NİĞDE KENT PARKLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION of NİĞDE CITY PARKS in TERMS of LANDSCAPE DESIGN CRITERIA )

Yazar : Orhun SOYDAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 119-130
    


Özet

Kentler, hızlı yapılaşma ve yeşil alanların giderek azalması sonucunda çok büyük çevresel problemlerle karşılaşmaktadırlar. İnsanlar, kentleşme yüzünden doğaya özlem duymaktadırlar. Çevresel problemlerin en aza indirilmesi için, planlı bir kentleşme politikasının olması gerekmektedir. Bu plan içerisinde düşünülmesi gereken en önemli konu ise; kentsel açık yeşil alanlardır. Yeşil alanlar, insanların doğaya olan özlemlerini en aza indirirken aynı zamanda kentleşmenin olumsuz yönlerini de azalmaktadır. Ayrıca yeşil alanlar, sadece ekolojik olarak değil, ekonomik olarak da katkılar sunmaktadır. Parklar yaşadığımız kentleri çekici ve yaşanır kılan, kentlere imaj kazandıran, rekreasyonel faaliyetlere katılımı artıran, estetik, işlev ve ekoloji arasındaki dengeyi sağlayan en önemli açık ve yeşil alandır. Kent parklarının yaşadığımız çevreye olan katkıları iyi bir planlama süreci ile başlamaktadır. İyi bir mekânsal analiz ile bölgenin ekolojik koşullarına uygun parklar tasarlanmalıdır. İyi bir planlamanın ardından bölge insanın ihtiyaçlarına cevap verecek tasarım süreci başlatılmalıdır. İyi bir planlama ve tasarım sürecinin ardından planlı bakım çalışmaları ile parkların kentlere olan katkılarını artırmak mümkündür. Bu çalışmada; Niğde İli Merkez İlçesinde bulunan 3 kent parkı çalışma kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Niğde İli sınırları içerisinde kent ölçeğinde hizmet sağlayan bazı parkların; peyzaj tasarım kriterlerine göre uygun olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla parkların; konumları ve ulaşılabilirlik düzeyi, bitkisel tasarımları, içerdikleri kentsel donatılar gibi bazı başlıklar altında peyzaj tasarım kriterlerine uygunluğu incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak, parkların değerlendirilmesi amacıyla peyzaj tasarım kriterleri belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre parkların peyzaj tasarımı açısından olumlu ya da olumsuz özellikleri tespit edilmiş ve parkların mevcut durumu analiz edilmiştir. Verilerin toplanması; gözlemler ve sözlü görüşmeler aracılığı ile sağlanmıştır. Çalışma alanlarını detaylı olarak inceleyebilmek için inceleme gezileri ve gözlemler yapılmış, alanda fotoğraflar çekilmiş ve değerlendirilmiştir. Belirlenen amaç ve kriterler doğrultusunda, son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Niğde kent parklarının; büyüklük, donatı elemanları, ulaşılabilirlik, güvenlik gibi özelliklerinin peyzaj tasarım kriterlerini ne düzeyde karşıladıkları belirlenmiştir. Çalışma sonunda parkların belirlenen bazı kriterler açısından eksikliklerin olduğu tespit edilmiştirAnahtar Kelimeler
Park, Peyzaj Tasarımı, Tasarım Kriterleri, Niğde

Abstract

Cities face big environmental problems as a result of rapid construction and reduction of green areas. In order to minimize such environmental problems, there should be a planned urbanization policy. The most important issue to be considered in this plan is that urban open and green areas. People are longing for nature because of urbanization. While green spaces minimize people's aspirations to nature, they also decrease the negative aspects of urbanization. In addition, urban open and green areas contribute not only ecologically but also economically. Parks are the most important open and green area that makes the cities where we live in attractive and livable, bring image to cities, increase participation in recreational activities, and provide the balance between aesthetics, function and ecology criteria’s. The contribution of city parks to the environment where we live in, starts with a good planning process. Parks should be built in accordance with the ecological conditions of the region with a good spatial analysis. After a good planning, the design process that will meet the people needs of the region, should be started. Following a good planning and design process, it is possible to increase the contribution of parks to the cities with planned maintenance works. In this study; 3 city parks located in the central district of Niğde were examined within the scope of the study. The aim of the study is that some of the parks that provide services on a city scale within the borders of the province of Niğde, to examine whether it is suitable according to landscape design criteria. For this purpose, their suitability for landscape design criteria was analyzed under some headings such as their locations and accessibility levels, plant designs, and urban furniture elements. In the study, firstly, landscape design criteria were determined in order to evaluate the parks. According to the determined criteria, positive or negative properties of the parks have been determined in terms of landscape design. The current state of the parks was analyzed. Collection of data was provided by observations and interviews with parks users. In order to examine the study areas in detail, study trips and observations were made, photographs were taken and evaluated in the area. In line with the determined aims and criteria, Niğde city parks, which have developed rapidly in recent years, it has been determined to what extent the features such as size, reinforcement elements, accessibility and security meet the landscape design criteria. Finally, it was determined that there are deficiencies in terms of some criteria determined within the scope of landscape design of parks.Keywords
Park, Landscape Design, Design Criteria, Niğde

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Kasım sayısı 

  (25.11.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Aralık Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon : Whatsapp: +90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri