Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


THE EFFECT OF ORLISTAT TREATMENT ON LIPID PROFILE IN OBESE PATIENTS

Orlistat bağırsak lümenindeki pankreatik lipaz aktivitesini inhibe ederek diyetteki yağ emilimini azaltmaktadır. Bazı çalışmalar orlistat tedavisinin uzun veya kısa süreli kullanımının kilo verdirici etkisinden bağımsız olarak total kolesterol (TK), LDL kolesterol (LDL-K) ve trigliserid (TG) düzeylerinde azalmaya sebep olabileceğini göstermiştir. Bu çalışma obez hastalarda orlistat tedavisinin lipid profili üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Vücut kitle indeksi (VKI) 40’ın üzerinde olan 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalara düşük kalorili diyete ek olarak günde 3 defa yemeklerle birlikte 120 mg orlistat tedavisi eklendi. Başlangıçta ve 8 hafta sonra lipid düzeyleri ve kilo ölçüldü. Hastaların 20’si kadındı ve yaş ortalaması 37,7±14,3 idi. Ortalama VKI başlangıçta 45,3±5,5 iken 2 aylık tedavi sonunda 44,4±5,4 (p=0.6) bulundu. TK seviyesinin 217,6±45,3 mg/dl’den 196,8±31.4 mg/dl’ye (p=0,1), TG düzeylerinin 190,3±49,8 mg/dl’den 155,6±40,3 mg/dl seviyesine (p=0,045), LDL-K düzeyinin 134,33±38,8 mg/dl’den 116,9±29,7 mg/dl’ye düştüğü (p:0,18) gözlendi. HDL-K düzeyi ise başlangıçta 50,5±14,6 mg/dl iken 2 aylık tedavi sonunda 51,2±14,6 mg/dl (p=0.8) idi. 2 aylık tedavi sonunda sadece TG düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı azalma sağlandı. VKI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik gözlenmedi. Son zamanlarda yayımlanan çalışmalar orlistatın TG,TK ve LDL-K seviyelerini düşürücü etkisi olduğunu göstermekle beraber biz çalışmamızda sadece TG düzeylerini anlamlı olarak düşürdüğünü gözlemledik. Anlamlı kilo kaybı sağlamadan bu sonucun elde edilmesi kilodan bağımsız etkisi olduğunu düşündürmektedir. Orlistatın lipid profili üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha fazla hasta sayısını içeren ve daha uzun süre kullanımını deneyimleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler
Orlistat,obesity, triglyceride, lipids

Kaynakça 1. Rossner S, Sjostrom L, Noack R, Meinders AE, Noseda G. Weight loss, weight maintenance and impaired cardiovascular risk factors after 2 years treatment with orlistat for obesity. Obes Res. 2000;8:49-61. 2. Manson JE, Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA, Hunter DJ, Hankinson SE, Hennekens CH, Speizer FE. Body weight and mortality among women. N Engl J Med. 1995;333:677-685. 3. Tanakol R. Obezite Tedavisinde Orlistat. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 2003;2:87-97. 4. Guerciolini R. Mode of action of orlistat. Int J Obes. 1997;3:12-23. 5. A Ballinger. Orlistat in the treatment of obesity. Expert Opin Pharmacother. 2000;1:841-847. 6. Kelley DE, Bray GA, Pi-Sunyer. Clinical efficacy of orlistat therapy in owerweight and obese patients with insulin treated-type 2 diabetes: a 1-year randomized controlled trial. Diabetes Care. 2002;25:1033-1041. 7. Derosa G, Mugellini A, Ciccarelli L, Fogari R. Randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of action of orlistat, fluvastatin, or both on anthropometric measurements, blood pressure, and lipid profili, in obese patients with hypercholesterolemia prescribed a standardized diet. Clin Therapeutics. 2003;25:1107-1122. 8. Muls E, Kolanowski J, Scheen E, Van Gaal L. The effects of orlistat on weight and serum lipids in obese patients with hypercholestrolemia: a randomized, double blind, placebo controlled, multicentre study. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001;25:1713-1721 9. Bloch KV, Salles KF, Muxfeldt ES, da Rocha Nogueria A. Orlistat in hypertensive overweight / obese patients: results of a randomized clinical trial. J Hypertens. 2003;21:2159-2165. 10. Varol E, Şahin M, Aslan SM, Özaydın M, Altınbaş A. Obez hastalarda kısa dönem orlistat tedavisinin plazma lipid düzeylerine etkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006;13:1-3 11. Wierzbicki AS, Reynolds TM, Crook MA. Usefulness of orlistat in the treatment of severe hypertriglyceridemia. Am J Cardiol. 2002;89:229-231. 12. Mittendorfer B, Ostlund RE, Patterson BW, Klein S. Orlistat inhibits dietary cholesterol absorbtion. Obes Res. 2001;9:599-604

Gelişmiş Arama


Duyurular

  ***********************

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin Mayıs sayısı 

  (27.05.2021)

  yayınlanmıştır.

  mail mail mail mail mail

  DEĞERLİ BİLİM 

  İNSANLARI!

  mail mail mail mail mail

  Dergimizin

  Temmuz Sayısı 

  İçin Makalenizi  

  Sisteme Yükleyebilirsiniz.

  mail mail mail mail mail

   Adres :Göztepe Mah., Beykoz, İstanbul/TURKEY
Telefon :+90 555 005 92 85 Faks :+90 216 606 32 75
Eposta :info@euroasiajournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri